Γλωσσάρι

Γλωσσάρι

Οι παρακάτω επεξηγήσεις παρατίθενται για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, που δεν είναι εξοικειωμένος με τις συντομογραφίες και τους ειδικούς όρους που αναφέρονται σε αυτήν την έκδοση.

Γλωσσάρι – Συντμήσεις
AτΘ

Αέρια του θερμοκηπίου (GHG)

ΒΕΑ

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου

ΒΕΕ

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας

ΒΕΘ

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας με τρόπο που να σέβεται το περιβάλλον και να χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους αρμονικά έτσι ώστε να μην θίγεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ανταποκριθεί στις ανάγκες της, (Λεξικό Όρων Γ’ ΚΠΣ).

ΔΕΣΟ

Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου (περιλαμβάνει τη Διεύθυνση ΕΚΕ Ομίλου και τη Διεύθυνση Επικοινωνίας Ομίλου)

ΔΥΑΠΒΑΟ

Διεύθυνση Υγείας, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου

ΔΣ

Διευθύνων Σύμβουλος ή Διοικητικό Συμβούλιο κατά περίπτωση

ΕΚO ABEE

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ (εμπορικές εταιρείες ΕΚΟ και ΒΡ)

ΕΚΕ

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο των εισηγμένων στο Χ.Α. ανωνύμων εταιρειών αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Ν. 3016/2002). Ως εκτελεστικά θεωρούνται τα μέλη που είναι επιφορτισμένα με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της εταιρείας, ενώ μη εκτελεστικά αποκαλούνται τα μέλη που ασχολούνται με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να είναι ίσος τουλάχιστον με το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Αναφορά στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

ΕΛ.ΠΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ΕΛΟΤ

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

Ε.Ξ.Υ.Π.Π.

Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (σύμφωνα με το Π.Δ. 95/1999, με θέμα την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων, την τήρηση συνθηκών υγείας και τη λήψη μέτρων προστασίας και αποφυγής ατυχημάτων).

Ε.Σ.Υ.Π.Π.

Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (σύμφωνα με το Π.Δ. 95/1999, με θέμα την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων, την τήρηση συνθηκών υγιεινής και τη λήψη μέτρων προστασίας και αποφυγής ατυχημάτων).

Ε.Υ.Α.Ε.

Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας

Κοινωνική Υπευθυνότητα

Βλέπε ΕΚΕ

Κοινωνικοί Εταίροι (stakeholders)

Ενδιαφερόμενα Μέρη ή Κοινωνικοί Εταίροι είναι εκείνοι που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης αλλά ταυτόχρονα μπορούν και να τις επηρεάσουν.

ΜΑΠ

Μέσα Ατομικής Προστασίας

Οικουμενικό Σύμφωνο (UNGC)

Το Οικουμενικό Σύμφωνο (μια εθελοντική πρωτοβουλία του ΟΗΕ) αποτελεί ένα πλαίσιο για τις επιχειρήσεις, οι οποίες δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν τις λειτουργίες τους και τις στρατηγικές τους με 10 παγκόσμια αποδεκτές αρχές (24 κριτήρια) στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

ΣΒΑ

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης – Sustainable Development Goals (SDGs). Είναι η κοινή δέσμευση των 193 κρατών μελών του ΟΗΕ ότι θα συμβάλλουν ενεργά για την υλοποίηση 17 Στόχων που συνδέονται με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έως το 2030.

ΣΔΥΑ

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας

AIF

All Injury Frequency-Σύνολο τραυματισμών: αριθμός θανατηφόρων + απουσίας + περιορισμένης ικανότητας + ιατρικής περίθαλψης περιστατικών (τα πρώτων βοηθειών εξαιρούνται) x 106 δια του συνολικού αριθμού των ανθρωποωρών.

ΑΡΙ

American Petroleum Institute (Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου)

AR

Absentee Rate (ποσοστό αδικαιολόγητων απουσιών): Οι πραγματικές ημέρες απουσίας, εκπεφρασμένες ως ποσοστό επί των συνολικών προγραμματισμένων ημερών που πρέπει να εργαστεί το εργατικό δυναμικό για την ίδια περίοδο. Δεν συμπεριλαμβάνονται επιτρεπόμενες άδειες και απουσίες λόγω κανονικής άδειας, σπουδών, τοκετού, μητρότητας, σοβαρών προσωπικών λόγων.

CCPS

Center for Chemical Process Safety (Αμερικανικό Κέντρο Ασφάλειας Χημικών Διεργασιών)

CLP

Classification, Labelling, Packaging, R1272/2008 (Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων)

COMO

Company Owned & Company Operated/Managed (ιδιόκτητα και ιδιολειτουργούμενα πρατήρια)

CONCAWE

CONservation of Clean Air and Water in Europe (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον στον κλάδο του πετρελαίου)

CoP

Communication on Progress: Ετήσια έκθεση προς το Γραφείο του ΟΗΕ για το Οικουμενικό Σύμφωνο, σχετικά με την εφαρμογή και τη διάδοση των 10 αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, βλέπε και UNGC

CSR

Corporate Social Responsibility (Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα)

DODO

Dealer Owned Dealer Operated (πρατήρια Τρίτων)

EU- ETS

European Union GHG Emission Trading Scheme (Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

FUELS EUROPE

Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχανιών Πετρελαιοειδών

GRI Standards

Διεθνώς αποδεκτό σύστημα προτύπων για την αντικειμενική απόδοση του απολογισμού βιώσιμης ανάπτυξης.

ISGOTT

International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (Διεθνής Οδηγός Ασφάλειας για Δεξαμενόπλοια και Τερματικούς Σταθμούς)

ISM

Institute of Supply Management

LDAR

Leak Detection and Repair (σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης και επισκευής των διάχυτων εκπομπών)

LWI

Lost Workday Injury (ατυχήματα απουσίας από την εργασία)

LWIF

Lost Workday Injury Frequency (συχνότητα ατυχημάτων απουσίας ανά 1 εκατομμύριο εργατοώρες)

LWIS

Lost Workday Injury Severity (σοβαρότητα ατυχημάτων απουσίας: χαμένες ημέρες λόγω ατυχήματος ανά αριθμό ατυχημάτων)

MARPOL

Marine Pollution (θαλάσσια ρύπανση)

MTC

Medical Treatment Cases (Ατυχήματα Ιατρικής Περίθαλψης)

MY CLIMATE

Οργανισμός με παγκόσμια εμβέλεια σε προγράμματα αντισταθμιστικών μέτρων για το ανθρακικό αποτύπωμα.

ODR

Occupational Diseases Rate (συχνότητα επαγγελματικών ασθενειών)

OHSAS

Occupational Health and Safety Accreditation System (πρότυπο για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας)

PSE

Process Safety Event

PSER

Process Safety Event Rate

REACH

Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals R1907/2006 (Ευρωπαϊκός Κανονισμός που ισχύει σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 1ης Ιουνίου 2007)

RWI

Restricted Workday Injuries (ατυχήματα περιοριστικής ικανότητας)

UNGC

Βλέπε Οικουμενικό Σύμφωνο.

VOC

Volatile Organic Compounds (πτητικές οργανικές ενώσεις)