• 2.934 έλεγχοι
  ποιότητας και ποσότητας καυσίμων από το ΕΜΠ σε πρατήρια ΕΚΟ και BP (4.325 δείγματα ακροσωληνίων)

 • 4.811
  ποιοτικοί έλεγχοι σε αεροπορικά καύσιμα

 • 28.336
  ποιοτικοί έλεγχοι σε λιπαντικά ΕΚΟ

Αγορά

Βελτίωση της Ασφάλειας, της Ποιότητας
και της Απρόσκοπτης Διάθεσης των Προϊόντων

Γιατί είναι ουσιαστικό;

Τα προϊόντα μας καλύπτουν τις ανάγκες όλων των εγχώριων πελατών σε καύσιμα για τη βιομηχανία, τις μεταφορές, την ναυτιλία, την αεροπλοΐα, κ.ά. και διατίθενται σε λιανική και σε χονδρική πώληση στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Όλα τα προϊόντα μας είναι στενά συνδεδεμένα με τρεις παραμέτρους: την ασφάλεια, την ποιότητα και την προσιτότητά τους. Κύριοι άξονες της στοχευμένης βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των εμπορικών δραστηριοτήτων του Ομίλου είναι η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών λειτουργίας για την ασφαλή διαχείριση των προϊόντων και η προσφορά καινοτόμων προϊόντων υψηλής ποιότητας, με ανταγωνιστική σχέση ποιότητας-τιμής, που προσφέρονται σε ένα ευρύ δίκτυο πρατηρίων με πλήρη γεωγραφική κάλυψη.

Η προσέγγισή μας

Τα προϊόντα μας ανταποκρίνονται πλήρως στις εξελισσόμενες τεχνολογίες των κινητήρων και το μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο.

Ο Όμιλος σεβόμενος τη θεμελιώδη αρχή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH περί αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων από τις χημικές ουσίες έχει εναρμονίσει τις δραστηριότητές του με τις προβλέψεις του Κανονισμού. Επίσης, ο Όμιλος εφαρμόζει και προωθεί την ουσιαστική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού CLP για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών προϊόντων. Τα εκτεταμένα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των προϊόντων περιλαμβάνουν σε παράρτημα τα σενάρια έκθεσης ανθρώπου και περιβάλλοντος ανά προοριζόμενη χρήση και τα προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης κινδύνου προς τους μεταγενέστερους χρήστες.

Στις εγκαταστάσεις του Ομίλου εφαρμόζονται οι βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας για την ασφαλή διαχείριση των προϊόντων, με σεβασμό στο περιβάλλον.

Η ποιότητα των προϊόντων διασφαλίζεται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα με συνεχείς ελέγχους και στα πρατήρια δίνεται η δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου του καυσίμου από τον ίδιο τον καταναλωτή, μέσω του spot test kit. Η ΕΚΟ ΑΒΕΕ συνεχίζει τη συνεργασία της με το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του ΕΜΠ, για τον ποιοτικό έλεγχο των καυσίμων των πρατηρίων. Τα παράπονα των πελατών που αφορούν στην ποιότητα των προϊόντων προωθούνται στους αρμόδιους εμπειρογνώμονες του Ομίλου προκειμένου να διερευνηθούν και να απαντηθούν. Όλες οι φυσικοχημικές αναλύσεις των προϊόντων γίνονται σε διαπιστευμένα χημικά εργαστήρια, ενώ το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας που εφαρμόζεται είναι πιστοποιημένο.

Η φιλοδοξία μας

Στόχος μας είναι να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας σε κάθε εφοδιασμό κι αυτό το πετυχαίνουμε διασφαλίζοντας την ποιότητα των προϊόντων μας, με συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από το διυλιστήριο ως το σημείο παράδοσης στον πελάτη. Εφαρμόζουμε αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας σε όλες τις εγκαταστάσεις και τα πρατήρια μας για την ασφαλή διαχείριση των προϊόντων μας, με σεβασμό στο περιβάλλον. Φιλοδοξούμε, μέσα από ένα καθορισμένο πλαίσιο συνεργασίας, να εξασφαλίσουμε ένα δίκτυο προμηθευτών και συνεργατών, σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, που να εφαρμόζει αντίστοιχες πρακτικές υπεύθυνης διαχείρισης προϊόντων.

 

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ παράγει και διαθέτει υψηλής ποιότητας πετρελαιοειδή, πετροχημικά και λιπαντικά για ποικίλες χρήσεις. Προσπαθούμε συνεχώς να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πελατών μας, δημιουργώντας σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και επιδιώκοντας την ικανοποίησή τους, από την είσοδο ενός προϊόντος στην αγορά μέχρι το τέλος της χρήσης του.

 • Κυριότερα brands του δικτύου πρατηρίων ΕΚΟ:

  -EKONOMY fuels
  -ΕΚΟ Racing 100
  -Diesel AVIO Double Filtered
  -EKO Megatron
  -E-gas

 • Κυριότερα brands του δικτύου πρατηρίων BP:

  -BP Ultimate Unleaded 100
  με τεχνολογία ACTIVE
  -BP Ultimate Diesel
  με τεχνολογία ACTIVE
  -BP Autogas

Υπεύθυνη Διαχείριση Προϊόντων

Σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, της Υγείας και Ασφάλειας και του Περιβάλλοντος, με στόχο την κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών όλων των ενδιαφερομένων μερών, αλλά και τη συνεχή βελτίωση.

Ο Όμιλος έχει ενσωματώσει στα Συστήματα Διαχείρισης την έννοια της Υπεύθυνης Διαχείρισης Προϊόντων – μια προσέγγιση για τη διαχείριση των επιπτώσεων των προϊόντων καθ ‘όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους – για να επιτύχει τους στόχους βιωσιμότητας που έχει θέσει, καθώς και των προμηθευτών του, των διανομέων και των πελατών του.

Σεβόμενος τη θεμελιώδη αρχή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACh περί αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων από τις χημικές ουσίες, ο Όμιλος έχει εναρμονίσει τις δραστηριότητές του με τις προβλέψεις του Κανονισμού:

 • Συνεργαζόμαστε με άλλους βιομηχανικούς εταίρους στις Κοινοπραξίες REACH και τους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουμε για την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των φάσεων του Κανονισμού (καταχώρηση, αξιολόγηση, αδειοδότηση) με πιστή εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων για τον ανταγωνισμό.
 • Προβαίνουμε σε κατά περίπτωση αναθεωρήσεις των φακέλων καταχώρησης για όσες ουσίες προκύπτουν μεταβολές στις εκθέσεις χημικής ασφάλειας ή/και την ταξινόμηση επικινδυνότητας σύμφωνα με τα τελευταία τοξικολογικά και οικοτοξικολογικά δεδομένα ή εφόσον απαιτηθεί μέσω αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών (ECHA).
 • Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) των προϊόντων μας αναθεωρήθηκαν σε πλήρη εναρμόνιση με τους Κανονισμούς REACH και CLP. Για την ασφαλή χρήση των προϊόντων μας εφαρμόζουμε τα προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που περιλαμβάνονται στα σενάρια έκθεσης ανθρώπου και περιβάλλοντος των παραρτημάτων των ΔΔΑ και προτρέπουμε τους μεταγενέστερους χρήστες να εφαρμόσουν τα αντίστοιχα προτεινόμενα μέτρα για τις δικές τους χρήσεις.
 •  Κατά τον σχεδιασμό των λιπαντικών εφαρμόζουμε όλες τις απαιτήσεις των Κανονισμών REACH και CLP, για την ασφαλή χρήση, την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία τους.

Στις εγκαταστάσεις του Ομίλου εφαρμόζονται οι βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας για την ασφαλή διαχείριση των προϊόντων, με σεβασμό στο περιβάλλον. Αυτό συνεπάγεται την εφαρμογή αυστηρών διαδικασιών διαχείρισης αποβλήτων σε όλες τις φάσεις της λειτουργίας, που καλύπτουν την αποθήκευση, την επεξεργασία, την ανακύκλωση, την ανάκτηση και τη διάθεση των αποβλήτων, στο τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων.

Ποιότητα Προϊόντων

Όλα τα προϊόντα των διυλιστηρίων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (υγραέρια, βενζίνη, ντήζελ, κηροζίνη, μαζούτ, άσφαλτος), ικανοποιούν τις προδιαγραφές της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Σύμφωνα με την Πολιτική για την Ποιότητα του Ομίλου:

 • Λεπτομερείς και συνεχείς εργαστηριακοί έλεγχοι, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, από την παραλαβή της πρώτης ύλης (αργό πετρέλαιο) μέχρι την τελική αποθήκευση των προϊόντων στις δεξαμενές, λαμβάνουν χώρα στα πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO17025 χημικά εργαστήρια των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων του Ομίλου. Οι Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις του Ομίλου διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015.
 • Στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων της ΕΚΟ, οι ποιοτικοί έλεγχοι είναι συνεχείς, σε όλα τα στάδια της λειτουργίας, από την παραλαβή των καυσίμων από το διυλιστήριο μέχρι την παράδοση στον πελάτη. Οι χημικές αναλύσεις πραγματοποιούνται στο χημείο της κάθε εγκατάστασης. Όλες οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων της ΕΚΟ είναι πιστοποιημένες ως προς τη Διαχείριση της Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015. Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας περιλαμβάνει την παραλαβή, την αποθήκευση, τον ποιοτικό έλεγχο των καυσίμων, τη διακίνηση και την παράδοση στους πελάτες (πρατήρια, βιομηχανία, αεροπλοΐα, ναυτιλία) των υγρών καυσίμων.
 • Τα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια ΚΑΛΥΨΩ είναι επίσης πιστοποιημένα ως προς τη Διαχείριση της Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015.

Επομένως, στον Όμιλο διασφαλίζουμε την ποιότητα των καυσίμων μας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, με συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους, σε όλα τα στάδιά της.

Σύμφωνα με τις έρευνες καταναλωτών, η ποιότητα των καυσίμων θεωρείται το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής για την προμήθεια καυσίμου. Το πρόγραμμα ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΟ αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας και ποσότητας καυσίμων μέσω συνεχών ελέγχων από το διυλιστήριο έως το ρεζερβουάρ του πελάτη. Μέσω του προγράμματος, δίνεται η δυνατότητα επιτόπιου ποιοτικού ελέγχου του καυσίμου από τον ίδιο τον καταναλωτή, μέσω των spot test kits που διατίθενται στα πρατήρια.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ συνεχίζει τη συνεργασία της με το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του ΕΜΠ, για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των καυσίμων των πρατηρίων.

Οι ποιοτικοί και ποσοτικοί έλεγχοι των κινητών εργαστηριακών μονάδων του ΕΜΠ αποτελούν μέρος του προγράμματος ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΟ. Δύο κινητές εργαστηριακές μονάδες, στελεχωμένες με προσωπικό του ΕΜΠ, πραγματοποιούν απροειδοποίητους ποιοτικούς και ποσοτικούς ελέγχους στα πρατήρια ΕΚΟ. Παράλληλα, σε κάθε έλεγχο λαμβάνονται δείγματα καυσίμων που ελέγχονται λεπτομερώς στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του ΕΜΠ. Οι ποσοτικές μετρήσεις καυσίμων εκτελούνται με πιστοποιημένα ογκομετρικά δοχεία. Τον ποσοτικό έλεγχο ακολουθεί σφράγιση των αντλιών του πρατηρίου με την ταινία διασφάλισης ποιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΟ βλ. εδώ

Για τα πρατήρια BP, ήδη από το 2011, έχει αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των καυσίμων, σε συνεργασία με το ΕΜΠ. Δύο κινητές εργαστηριακές μονάδες, στελεχωμένες με προσωπικό του ΕΜΠ, εξοπλισμένες με ειδικές συσκευές για επιτόπιο ποιοτικό έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών των καυσίμων, επισκέπτονται τα πρατήρια ΒΡ, απροειδοποίητα, κάθε χρόνο.

Το 2019, το ΕΜΠ πραγματοποίησε συνολικά 2.934 ποιοτικούς και ποσοτικούς ελέγχους καυσίμων στα πρατήρια ΕΚΟ και ΒΡ. Συνολικά ελέγχθηκαν ως προς την ποιότητα του καυσίμου 4.325 δείγματα ακροσωληνίων.

Τα παράπονα των πελατών που αφορούν στην ποιότητα των προϊόντων μας προωθούνται στους αρμόδιους εμπειρογνώμονες του Ομίλου προκειμένου να διερευνηθούν και να απαντηθούν. Όλες οι φυσικοχημικές αναλύσεις των προϊόντων γίνονται σε διαπιστευμένα χημικά εργαστήρια. Το 2019, διερευνήθηκαν 303 περιστατικά και απαντήθηκαν 49 ερωτήματα πελατών σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων των πρατηρίων.

Ποιότητα στο Υγραέριο

Οι φιάλες υγραερίου της E-Gas, εδώ και χρόνια αποτελούν καθημερινό κομμάτι της ζωής μας, ενσωματώνοντας τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας με την εγγύηση της τεχνογνωσίας της ΕΚΟ. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης, διακίνησης και εμφιάλωσης υγραερίου της ΕΚΟ είναι πιστοποιημένες ως προς τη Διαχείριση της Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015. Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας περιλαμβάνει την παραλαβή, την αποθήκευση, την εμφιάλωση και τη διακίνηση του υγραερίου.

Το υγραέριο κίνησης έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΟ, καθώς και ο έλεγχος και το σφράγισμα των αντλιών υγραερίου στα πρατήρια καυσίμων

Ποιότητα Αεροπορικών Καυσίμων & Λιπαντικών

Το Χημείο της υπερσύγχρονης Μονάδας Παραγωγής Λιπαντικών της ΕΚΟ είναι εξοπλισμένο με συσκευές τελευταίας τεχνολογίας και διακρίνεται για τις υψηλές του επιδόσεις του σε διεθνείς διεργαστηριακούς ελέγχους. Διεξάγει ποιοτικούς ελέγχους λιπαντικών και αεροπορικών καυσίμων. Το 2019, στο Χημείο της ΕΚΟ, διεξήχθησαν 4.811 αναλύσεις αεροπορικών καυσίμων. Όλοι οι Σταθμοί Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών της ΕΚΟ είναι πιστοποιημένοι ως προς τη Διαχείριση της Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015.

Τα λιπαντικά ΕΚΟ παράγονται από υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες και καλύπτουν μεγάλο πεδίο εφαρμογών λίπανσης, από τις πιο απλές ως τις πλέον απαιτητικές. Η ποιότητα των λιπαντικών ΕΚΟ διασφαλίζεται σε όλα τα κρίσιμα στάδια της παραγωγής, με συνεχείς ελέγχους οι οποίοι πιστοποιούν τη συμμόρφωσή τους με τις προδιαγραφές σχεδιασμού. Το 2019, στο Χημείο της ΕΚΟ, διενεργήθηκαν 28.336 αναλύσεις λιπαντικών. Η Μονάδα Παραγωγής Λιπαντικών της ΕΚΟ εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015.

Σύστημα Αειφορίας Βιοκαυσίμων

Η ΕΚΟ ΑΒΕΕ εφαρμόζει πιστοποιημένο εθελοντικό Σύστημα Αειφορίας Βιοκαυσίμων. Μέσω του συγκεκριμένου Συστήματος συμβάλλουμε άμεσα στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τα επιβατικά αυτοκίνητα και έμμεσα προάγουμε την αειφόρο παραγωγή γεωργικών πρώτων υλών.

Προσιτότητα Προϊόντων

Στον Όμιλο ΕΛΠΕ, προσφέρουμε καινοτόμα, υψηλής ποιότητας προϊόντα με ανταγωνιστική σχέση ποιότητας-τιμής σε ένα ευρύ δίκτυο πρατηρίων με πλήρη γεωγραφική κάλυψη. Επίσης, διαθέτουμε τα προϊόντα μας σε εμπορικούς πελάτες, στη βιομηχανία και σε μεταπωλητές. Η ΕΚΟ ΑΒΕΕ διαθέτει οκτώ εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων σε όλη την Ελλάδα και τρεις εγκαταστάσεις αποθήκευσης, διακίνησης και εμφιάλωσης υγραερίων στους νομούς Θεσσαλονίκης, Αττικής και Ρεθύμνου.

Mέσω των θυγατρικών εταιρειών του, ο Όμιλος, δραστηριοποιείται στις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου, της Βουλγαρίας, της Σερβίας, του Μαυροβουνίου και της Β. Μακεδονίας. Παράλληλα, εξαγωγές πραγματοποιούνται σε όλες τις σημαντικές αγορές της ΝΑ Ευρώπης. Η εμπορική εταιρεία του Ομίλου έχει ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά μέσω των εμπορικών σημάτων ΕΚΟ και BP.

Στην Ελλάδα, ο Όμιλος διαθέτει δίκτυο με περισσότερα από 1.700 πρατήρια εμπορίας καυσίμων. Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζεται η «σύνθεση προϊόντων», το 2019, στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά, όπου δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές του Ομίλου.

Ποσοστό πωλήσεων ανά προϊόν σε κάθε εταιρεία του Ομίλου

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΟ
ΕΛΛΑΔΑ
BP
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΚΟ SERBIA
ΣΕΡΒΙΑ
ΟΚΤΑ
Β.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
EKO BULGARIA
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΗΡ CYPRUS
ΚΥΠΡΟΣ
JUGOPETROL
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
Βενζίνη 95 οκτανίων 13,24% 36,38% 15,44% 12,4% 13,3% 30,20% 9,97%
Βενζίνη 98 οκτανίων 5,35% 1,6% 2,46% 2,03%
Βενζίνη 100 οκτανίων 1,09% 3,15% 1,42% 0,23%
Πετρέλαιο Κίνησης 27,81% 38,44% 65,44% 61,4% 41,37% 33,07% 65,83%
Πετρέλαιο Θέρμανσης 5,87% 17,78% 5,2% 8,07% 3,51%
Πετρέλαιο ναυτιλίας 4,91% 2,75%
Λιπαντικά 0,53% 0,11% 0,08% 0,01% 0,33% 0,23%
Κηροζίνη 0,07% 0,01% 1,02%
Μαζούτ (fuel oil) 25,08% 1,25% 7,8% 0,18% 4,96%
Άσφαλτος 1,33% 0,63% 0,07% 1,6% 10,83%
LPG 2,65% 2,25% 13,35% 2,9% 26,64% 7,96% 1,23%
Jet A1 17,43% 7,1% 4,66% 8,95% 17,20%
Polypropylene 0,27%
Other (methane) 1,59%

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ

Η εμπορική εταιρεία του Ομίλου με ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά μέσω των εμπορικών σημάτων ΕΚΟ και BP δραστηριοποιείται στη λιανική και στη χονδρική πώληση. Ο συνολικός όγκος των πωλήσεων κατανέμεται ως εξής: Λιανική πώληση (μέσω πρατηρίων) 46,41%, βιομηχανικοί πελάτες 17,52%, πελάτες υγραερίου 1,43%, αεροπορικά καύσιμα 13,27%, ναυτιλιακά καύσιμα 20,94% και λιπαντικά 0,43%.

HELLENIC PETROLEUM CYPRUS

Εταιρεία εμπορίας καυσίμων που προμηθεύει την Κυπριακή αγορά (καταναλωτές και επιχειρήσεις) με προϊόντα της ΕΚΟ (καύσιμα και λιπαντικά). Ο συνολικός όγκος των πωλήσεων κατανέμεται ως εξής: Λιανική πώληση (μέσω 96 πρατηρίων) 59,41%, εμπορικοί και βιομηχανικοί πελάτες 20,63%, πελάτες LPG 7,93%, διεθνείς πελάτες 11,7% (ναυτιλιακά καύσιμα 2,75% και καύσιμα αεροσκαφών 8,95%) και λιπαντικά 0,33%.

EKO SERBIA

Το δίκτυο πρατηρίων της περιλαμβάνει 55 πρατήρια καυσίμων (ιδιολειτουργούμενα), που καλύπτουν το 6,2% των τοπικών αναγκών και συνιστούν το 3,7% της εγχώριας αγοράς, με βάση τον αριθμό πρατηρίων. Ο όγκος πωλήσεων κατανέμεται μεταξύ χονδρικής 18% και λιανικής 82%.

OKTA

Καλύπτει περίπου το 64% της αγοράς καυσίμων στη Βόρεια Μακεδονία. Επιπλέον, λόγω της σημαντικής αποθηκευτικής δυνατότητάς της, λειτουργεί ως μηχανισμός ασφαλείας για την απρόσκοπτη προμήθεια καυσίμων στις αγορές όπου δραστηριοποιείται (κυρίως σε Β. Μακεδονία και Κόσοβο καθώς και σε Σερβία, Μαυροβούνιο και Αλβανία). Παράλληλα, είναι σημαντικός εξαγωγέας και σημαντικός εργοδότης εργασιών μεταφορών, logistics και τεχνικής υποστήριξης. Μέσω του δικτύου των 27 πρατηρίων που διαθέτει καλύπτει το 8% της τοπικής λιανικής αγοράς, σε αριθμό πρατηρίων καυσίμων, ενώ έχει μερίδιο αγοράς της τάξεως του 13% ως προς τον όγκο πωλήσεων στη λιανική εμπορία.

EKO BULGARIA

Το δίκτυο πρατηρίων της καλύπτουν γεωγραφικώς το 90% της χώρας στη λιανική αγορά ενώ η εταιρεία αντίστοιχα το 100% της χώρας στην χονδρική. Το μερίδιο αγοράς στη λιανική είναι 6,1% (91 πρατήρια καυσίμων). Όλα τα πρατήρια είναι ιδιολειτουργούμενα. Ο όγκος πωλήσεων κατανέμεται μεταξύ χονδρικής 30% και λιανικής 70%.

JUGOPETROL

Κατέχει το 43% του μεριδίου λιανικής αγοράς και το 38% ως προς τον αριθμό των πρατηρίων στο Μαυροβούνιο. Διαθέτει ένα δίκτυο 42 πρατηρίων, 3 σταθμών εξυπηρέτησης Yacht, 1 εγκατάσταση για ελαφρά καύσιμα στο Bar καθώς και 2 εγκαταστάσεις με αεροπορικά καύσιμα στο Tivat και την Podgorica.

DIAXON

Δραστηριοποιείται, κατά κύριο λόγο, στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης φιλμ πολυπροπυλενίου με τη μέθοδο του «διαξονικού τανυσμού» (BOPP FILM). Το παραγόμενο προϊόν εξάγεται κατά περίπου 24%.

Πωλήσεις DIAXON ανά κατηγορία φιλμ

Υπεύθυνες &
Βιώσιμες Προμήθειες

Ο Όμιλος διαθέτει μεγάλο και σύνθετο κατάλογο προμηθευτών με περισσότερους από 12.000 ενεργούς προμηθευτές, για την αγορά υλικών και εξοπλισμού ή τη λήψη υπηρεσιών, ο οποίος περιλαμβάνει πολυεθνικές εταιρείες αλλά και τοπικές μεγάλες, μεσαίες, μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Οι προμηθευτές του Ομίλου αποτελούν σημαντικούς συνεργάτες, που συνεισφέρουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων του. Συνεισφέρουν στην ανταγωνιστικότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξή του, επηρεάζοντας όχι μόνο την οικονομική του απόδοση αλλά και τις σχέσεις του με τους λοιπούς κοινωνικούς εταίρους.

Βασικός στόχος για τις Προμήθειες του Ομίλου είναι η ανάπτυξη και διατήρηση ευρείας και αξιόπιστης εφοδιαστικής αλυσίδας, επιδιώκοντας:

 • τη βέλτιστη κάλυψη των εφοδιαστικών αναγκών του Ομίλου,
 • την προαγωγή του υγιούς ανταγωνισμού και ίσων ευκαιριών,
 • την καλλιέργεια συνεργειών και μακροπρόθεσμων σχέσεων,
 • την απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία,
 • την εφαρμογή ενός αυστηρού πλαισίου ηθικής προμηθειών,
 • τη δημιουργία πολλαπλών επιλογών για την προάσπιση της ασφάλειας εφοδιασμού και την ελαχιστοποίηση των επιχειρηματικών κινδύνων,
 • την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών στα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα για τη μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων,
 • την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών με την επιλογή τοπικών προμηθευτών, όπου είναι δυνατό, καθώς αυτό συμβάλλει τόσο στην τοπική ανάπτυξη όσο και στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου.

Για να επιτύχουμε τα παραπάνω, αλλά και την ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργατών που να εφαρμόζει πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης τουλάχιστον αντίστοιχες με αυτές του Ομίλου, ακολουθούμε ένα καθορισμένο πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο περιλαμβάνει Κώδικα Δεοντολογίας, Κανονισμό Προμηθειών, πολιτικές και διαδικασίες για την προαγωγή της υγιεινής και ασφάλειας, προσήλωση σε περιβαλλοντικούς κανόνες και υπεύθυνες εργασιακές πρακτικές με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και διαδικασία αξιολόγησης προμηθευτών.

Περισσότεροι από 12.000 ενεργοί προμηθευτές

Για τους παραπάνω λόγους, οι συνεργάτες μας επιλέγονται και αξιολογούνται, τόσο κατά την ένταξή τους στον κατάλογο προμηθευτών μας όσο και κατά τη συνεργασία μας μαζί τους, με βάση όχι μόνο επιχειρηματικά κριτήρια αλλά και με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, σε όλες τις συμβάσεις ενσωματώνεται «όρος συμμόρφωσης» των προμηθευτών μας με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (στους τομείς των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς).

Εξυπηρέτηση Πελατών
Πρατηρίων Καυσίμων

Πρόγραμμα Μυστικού Επισκέπτη

Ενδελεχής έλεγχος της εξυπηρέτησης στο πρατήριο και της τήρησης των προδιαγραφών λειτουργίας. Συγκεκριμένα, κατόπιν επιλογής των μυστικών επισκεπτών ελέγχονται 60 σημεία σε 7 τομείς του πρατηρίου (πλατεία και εξοπλισμός, εξυπηρέτηση, ασφάλεια, κατάστημα, στολές, τουαλέτες, προωθητικές ενέργειες).

Συνολικά το 2019 πραγματοποιήθηκαν 5.212 επισκέψεις σε πρατήρια μέσα από το πρόγραμμα του μυστικού επισκέπτη. Κάθε πρατήριο δέχτηκε επίσκεψη από τον μυστικό επισκέπτη από 4 έως 12 φορές ετησίως. Τα αποτελέσματα των επισκέψεων αναρτώνται μηνιαίως σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία παρέχεται πρόσβαση σε όλα τα στελέχη πωλήσεων, έτσι ώστε να γίνεται δυνατή η παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης των αποτελεσμάτων των πρατηρίων καθώς και διαφόρων άλλων δεικτών χρήσιμων για την βελτίωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών του δικτύου. Τέλος, βάσει του προγράμματος του μυστικού επισκέπτη, γίνεται η επιβράβευση των πρατηρίων με αποζημίωση του ποσού αγοράς στολών, καθώς και η επιβράβευση των καλύτερων πρατηρίων στην ετήσια εκδήλωση “Retail Championship” (το 2019 βραβεύτηκαν 40 πρατήρια και αντίστοιχα 30 Στελέχη Πωλήσεων από όλες τις χώρες, ως “Retail Champions” της προηγούμενης χρονιάς).

Έρευνες για καλύτερη & πιο ποιοτική εξυπηρέτηση

Με γνώμονα την αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών μας πραγματοποιήθηκαν το 2019 συνολικά 23 ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες αγοράς που κάλυψαν τις τέσσερις βασικές κατηγορίες: 3 έρευνες αγοράς για τη σημασία των εμπορικών σημάτων ΕΚΟ & BP, 16 έρευνες για την επίδοση των εργαζομένων στα πρατήρια, 2 έρευνες για την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό νέων προϊόντων και 2 έρευνες για τις ανάγκες για νέες υπηρεσίες και προϊόντα.

«Everyday, brighter» στα Πρατήρια BP

Τον Νοέμβριο 2019 λανσάραμε τη νέα καμπάνια μας «Everyday, brighter» με την οποία στοχεύσαμε στην επαναξιολόγηση της εμπειρίας ανεφοδιασμού και στην μετατροπή της από υποχρέωση, σε ευχάριστη εμπειρία «φωτίζοντας» τις στιγμές που ερχόμαστε σε επαφή με τον πελάτη μας. Αυτό επιτυγχάνεται με τα καλοφωτισμένα Bright Green Beacon πρατήρια μας, την εύκολη πρόσβαση, την καθαριότητα σε όλους τους χώρους του πρατηρίου, την υποδειγματική εξυπηρέτηση των υπαλλήλων μας, τα εξαιρετικής ποιότητας καύσιμά μας, την ασφάλεια κατά τον ανεφοδιασμό και τις συναλλαγές, καθώς και την παροχή επιπλέον ειδικών υπηρεσιών, όπως:

 • Δωρεάν WiFi στον χώρο του καταστήματος
 • Ειδικό γαντζάκι φύλαξης κατοικίδιων και ειδικός χώρος “pet corner”
 • Δωρεάν Έλεγχος 12 Σημείων για αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες που περιλαμβάνει έναν πλήρη οπτικό έλεγχο των βασικών σημείων (πίεση ελαστικών, λειτουργία φώτων, φρένα).

Εφαρμογή «ΕΚΟ» (EKO App) για smartphones

H δωρεάν εφαρμογή EKO (EKO App) δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ενημερώνεται για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές, για τα πλησιέστερα πρατήρια που τον εξυπηρετούν και να παραγγέλνει ηλεκτρονικά πετρέλαιο θέρμανσης, συμβάλλοντας σε μια πιο δυναμική και αμφίδρομη σχέση με τους πελάτες. Μέχρι σήμερα η εφαρμογή έχει πάνω από 18.900 χρήστες, ενώ παρέχει σε κάθε χρήστη την ειδική ενότητα «Το Γκαράζ μου» για την αποθήκευση χρήσιμων πληροφοριών που αφορούν στο όχημά του, με τη δυνατότητα προγραμματισμού για λήψη σχετικών υπενθυμίσεων όπως επόμενος έλεγχος/ κ.τ.ε.ο., ανανέωση ασφαλιστικού συμβολαίου κ.ά.

Συνεχής 24ωρη Εξυπηρέτηση

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών μας, λειτουργεί 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 211- 1818031 για τα πρατήρια BP και 211-1818050 για τα πρατήρια ΕΚΟ. H διαχείριση των κλήσεων έχει ανατεθεί σε ειδικά εκπαιδευμένους από την εταιρεία υπαλλήλους της ICAP και στη συνέχεια, τα αιτήματα προωθούνται στους αρμόδιους για επίλυση/απάντηση.

Στατιστικά στοιχεία κλήσεων για τις γραμμές επικοινωνίας των πρατηρίων ΕΚΟ & BP (2019)

 • Πρατήρια BP:
  686 κλήσεις
  από τις οποίες
  139 κλήσεις
  παραπέμφθηκαν σε αρμόδιους υπαλλήλους για επικοινωνία εντός 24 ωρών με τους καταναλωτές, με στόχο την άμεση διευθέτηση των αιτημάτων τους.
 • Πρατήρια ΕΚΟ:
  6.972 κλήσεις
  τις τις οποίες
  1.963 κλήσεις
  παραπέμφθηκαν σε αρμόδιους υπαλλήλους για επικοινωνία εντός 24 ωρών με τους καταναλωτές, με στόχο την άμεση διευθέτηση των αιτημάτων τους.

KPIs Εμπορίας

 

2016 2017 2018 2019 2020
(Στόχος)
Αριθμός ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων Καλυψώ

181

95 EKO
86 BP

201

108 EKO
93 BP

224

119 EKO
105 BP

238

125 EKO
113 BP

250

125 EKO
125 BP

Μέσος όρος ανθρωποωρών εκπαίδευσης
(διαχειριστές, πρατηριούχοι και υπάλληλοι)*
8.705 ώρες /
2.731 άτομα

O μέσος όρος εκπαίδευσης ανά άτομο αντιστοιχεί σε 3,2 ώρες
13.168 ώρες /
4.194 άτομα

O μέσος όρος εκπαίδευσης ανά άτομο αντιστοιχεί σε 3,1 ώρες
12.066 ώρες /
3.816 άτομα

O μέσος όρος εκπαίδευσης ανά άτομο αντιστοιχεί σε 3,16 ώρες
10.135 ώρες /
3.814 άτομα

O μέσος όρος εκπαίδευσης ανά άτομο αντιστοιχεί σε 2,65 ώρες
6.961 ώρες/
2.718 άτομα

O μέσος όρος εκπαίδευσης ανά άτομο αντιστοιχεί σε 2,56 ώρες

*Δεν περιλαμβάνονται εκπαιδεύσεις σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας.

Επόμενη Ενότητα Υγεία & Ασφάλεια Εξασφάλιση Ετοιμότητας & Ανταπόκρισης
Επόμενη Ενότητα Περιβάλλον, Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή Κλιματική Αλλαγή