• 95,17%
  το μέσο ποσοστό παραμονής εργαζομένων

 • 16,67%
  το μέσο ποσοστό συμμετοχής γυναικών σε θέσεις ευθύνης

 • 116.548
  ώρες εκπαίδευσης

 • Περισσότερα από
  34 εκατ. €
  το σύνολο παροχών για τους εργαζομένους

Απασχόληση

Διατήρηση της Απασχόλησης

Γιατί είναι ουσιαστικό;

H απασχολησιμότητα, η διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αποτελεί στρατηγική επιλογή του Ομίλου με στόχο να επιτυγχάνεται η ανάπτυξη και βελτίωση των επιδόσεών του σε όλους τους τομείς, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις δραστηριότητές του.

Ταυτόχρονα επιδιώκει τη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, συνέπεια, υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων εργασίας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, προσαρμοστικότητα στις αλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειμένου ο Όμιλος να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικότητα το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον στον τομέα της Ενέργειας.

Η προσέγγισή μας

Οι εταιρικές πολιτικές και πρακτικές του Ομίλου δίνουν προτεραιότητα στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, την εναρμόνιση επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και την ανάπτυξη ομαδικότητας και συνεργασίας.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο Όμιλος διατηρεί ένα άριστο εργασιακό κλίμα και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανάπτυξης και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και εσωτερικούς κανονισμούς εργασίας, ανταγωνιστικές αμοιβές, δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης, παροχές, βραβεύσεις, αξιολόγηση απόδοσης των εργαζομένων, προγράμματα πρακτικής άσκησης και εργασιακής απασχόλησης φοιτητών, εσωτερικό εκπαιδευτικό σύστημα, ενθάρρυνση των εργαζόμενων για ανάληψη διαφορετικών ρόλων, ανάλογα με τις γνώσεις, την πείρα και τις ικανότητές τους.

Η ενημέρωση και ο ανοιχτός διάλογος αποτελούν τη βάση μιας δημιουργικής σχέσης με τους εργαζόμενους του Ομίλου. Στον Όμιλο υπάρχει η δυνατότητα ανοικτής επικοινωνίας μεταξύ Διοίκησης και στελεχών (open door policy) με στόχο την αύξηση των συνεργασιών, της αποδοτικότητας και του αμοιβαίου σεβασμού.

Η φιλοδοξία μας

Φιλοδοξία μας είναι η δημιουργία των συνθηκών εκείνων που διασφαλίζουν ότι ο Όμιλος θα αποτελεί διαχρονικά εργοδότη πρώτης επιλογής, αναδεικνύοντας παράλληλα τον εργαζόμενο του μέλλοντος, τον άριστο επαγγελματία που διαπνέεται από τις αξίες της δημιουργικότητας, της εργατικότητας, με διάθεση για μάθηση, ακεραιότητα, ευθυκρισία, ήθος.

Ο Όμιλος σήμερα και στο μέλλον, δεσμεύεται ουσιαστικά για την υλοποίηση αυτού του οράματος με:
•  Αξιοκρατικά συστήματα προσέλκυσης και αξιολόγησης εργαζομένων.
•  Παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους για εμβάθυνση στο αντικείμενό τους και συνεχή επαφή με τις εξελίξεις στο χώρο της ενέργειας.
•  Δυνατότητες εξέλιξης, χωρίς καμία διάκριση (π.χ. φύλο, ηλικία, καταγωγή, θρησκεία, εθνικότητα κ.λπ.)

Η ηγετική μας θέση στην αγορά οφείλεται στην ικανότητά μας να προσελκύουμε και να διατηρούμε τους πλέον ικανούς εργαζόμενους, σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες μας. Επιδιώκουμε να παρέχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον, που αφενός είναι ασφαλές και παρακινεί τους εργαζόμενους και αφετέρου οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται με σεβασμό και τους παρέχονται ίσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την εξέλιξή τους.

Βασίζουμε τις σχέσεις με τους εργαζομένους μας στην αρχή της ίσης μεταχείρισης. Τόσο η ένταξη όσο και η πορεία κάθε εργαζόμενου εντός Ομίλου, κρίνονται με βάση τα προσόντα, την απόδοση και τις φιλοδοξίες του, χωρίς καμία διάκριση.

Δεσμεύσεις προς τους εργαζομένους:

 • Διασφάλιση υγείας/ ασφάλειας
 • Ποιότητα ζωής
 • Δια βίου μάθηση
 • Εξασφάλιση θέσεων εργασίας
 • Αξιολόγηση απόδοσης
 • Παροχή κινήτρων
 • Πολιτική ίσων ευκαιριών

Ανθρώπινα Δικαιώματα -
Πολιτική Ίσων Ευκαιριών

Ο Όμιλος παρακολουθεί τη σχετική εργατική νομοθεσία (εθνική, ευρωπαϊκή, ILO), συμπεριλαμβανομένων των αναφορών σχετικά με την εργασία ανηλίκων, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις συνθήκες εργασίας και είναι σε πλήρη συμφωνία με τις συλλογικές και σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο μπορούν χωρίς κανένα περιορισμό να συμμετέχουν σε συνδικαλιστικά σωματεία και επαγγελματικές ενώσεις.

Το μέσο ποσοστό συμμετοχής του συνόλου των εργαζομένων που καλύπτονται από εταιρικές συμβάσεις εργασίας είναι 77%, (βλέπε αναλυτικά στον δείκτη 102-41 εδώ,).

Στις εταιρείες του Ομίλου υπάρχουν εννιά αντιπροσωπευτικά σωματεία εργαζομένων τα οποία συνυπογράφουν με τις εταιρείες, επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) μέσω των οποίων καθορίζονται οι όροι αμοιβής εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται σε αυτές.

Απασχολούμενοι στον Όμιλο*

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ 2.174
ΕΚΟ ΑΒΕΕ 470
ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕ 169
DIAXON ΑΒΕΕ 106
ΟΚΤΑ AD SKOPJE 320
JUGOPETROL AD 95
HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LTD 62
EKO BULGARIA EAD 57
EKO SERBIA AD 44
ΕΛΠΕ Ε&Π ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 23

* Αναφέρονται οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας και το σύνολο των εργαζομένων με σύμβαση αορίστου και ορισμένου χρόνου. Περισσότερα στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού στους δείκτες
102-8 & 405-1 στον Πίνακα.

Κατανομή συνόλου εργαζομένων στον Όμιλο ανά φύλο

 • Εντός Ελλάδας 

  Άνδρες 2448    Γυναίκες 488
 • Εκτός Ελλάδας 

  Άνδρες 403  Γυναίκες 181

Κατανομή συνόλου εργαζομένων στον Όμιλο ανά επίπεδο εκπαίδευσης

Αμοιβές & Παροχές

Στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ το σύστημα αμοιβών έχει σχεδιαστεί για να αναγνωρίζει και να ανταμείβει τους εργαζόμενους για τα επιτεύγματα και τις επιδόσεις τους αλλά και για την αξία που προσδίδουν στον Όμιλο. Ο Όμιλος δεσμεύεται να παρέχει ανταγωνιστικές αμοιβές σχεδιασμένες αφενός για να υποστηρίζουν την προσέλκυση και διατήρηση των εργαζομένων και αφετέρου για να εξασφαλίζουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να επιτύχουμε σε όλες τις επιχειρησιακές μας δραστηριότητες.

Η μισθολογική πολιτική για το προσωπικό καθορίζεται από τις Επιχειρησιακές Συλλογικές Σύμβασεις Εργασίας. Για το προσωπικό το οποίο εντάσσεται σε Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε), οι αμοιβές προσδιορίζονται στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης μεταξύ Εταιρείας και Σωματείου.

Η Εταιρεία έχει καθορισμένη Πολιτική Αμοιβών για τα Στελέχη Διευθυντικού Επιπέδου, η οποία εγκρίνεται από την Επιτροπή Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής. Η πολιτική αυτή προβλέπει μεταξύ άλλων τον καθορισμό του πλαισίου συνολικών ετήσιων αποδοχών και τον τρόπο επιμερισμού των συνολικών αποδοχών σε σταθερές και μεταβλητές αποδοχές. Για τη διαμόρφωση της Πολιτικής Αμοιβών των στελεχών Διευθυντικού επιπέδου, λαμβάνονται υπόψη οι βέλτιστες πρακτικές αμοιβών στην εγχώρια αγορά εργασίας βάσει ερευνών αγοράς, καθώς και τα σημαντικότερα στοιχεία που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και την παρακίνηση των στελεχών.

Παράλληλα, εφαρμόζουμε πολιτική παροχών που στηρίζει ουσιαστικά τους εργαζομένους μας και τις οικογένειές τους. Είμαστε δίπλα τους κάθε στιγμή, προσφέροντας βοήθεια, ασφάλεια και σιγουριά. Οι παροχές προς τους εργαζόμενους του Ομίλου διαφέρουν ανά εταιρεία και χώρα. Στο δείκτη 201-1 παρουσιάζεται το σύνολο των παροχών για τους εργαζόμενους, που το 2019 ξεπέρασε τα 34 εκατ. ευρώ. Επίσης, το μέσο ποσοστό παραμονής εργαζομένων στον Όμιλο (loyalty indicator) ήταν 95,17%, βλ εδώ, δείκτης 401-1.

Τα πρόσθετα ασφαλιστικά προγράμματα Ζωής και Υγείας και τα Συνταξιοδοτικά προγράμματα καλύπτουν το 90,79% και το 79,24% αντιστοίχως των εργαζομένων (μέσοι όροι).

Όλοι οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε ετήσια ανασκόπηση απόδοσης για την αξιολόγηση της επίδοσής τους και το σχεδιασμό για την περαιτέρω βελτίωση των γνώσεων και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

Το 2019 όλοι οι εργαζόμενοι (μέσος όρος Ομίλου 96, 17%) αξιολογήθηκαν σύμφωνα με το ενιαίο σύστημα αξιολόγησης. Στον δείκτη 404-3  παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες ανά εταιρεία του Ομίλου.

Εναρμόνιση Οικογενειακής &
Επαγγελματικής Ζωής

Με στόχο την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, αναγνωρίζουμε τα ακόλουθα οφέλη που διασφαλίζουν μια ολιστική σχέση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής:

 • Βελτιωμένη  συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων και μειωμένη τριβή
 • Μεγαλύτερη αφοσίωση (loyalty) εργαζομένων και πελατών
 • Μειωμένες απουσίες λόγω ασθενείας
 • Βελτιωμένη φήμη στην αγορά
 • Συνεχής ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και συναδελφικότητας
 • Υιοθέτηση καινοτόμων οργανωτικών δομών και συνεργειών

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Όμιλος έχει αναπτύξει εταιρικές πολιτικές και προγράμματα καινοτόμα, όπως:

 • Ανοικτή επικοινωνία (open door policy) μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων
 • Intranet (εσωτερικό ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνίας) και Θυρίδα Προτάσεων Εργαζομένων*
 • Παροχή γεύματος για τους εργαζόμενους
 • Δωρεάν μεταφορά των εργαζομένων από και προς τις εγκαταστάσεις μας
 • Εκδηλώσεις για προσωπική και επαγγελματική ισορροπία
 • Συμμετοχές σε εργασιακά πρωταθλήματα

*Η Θυρίδα Προτάσεων Εργαζομένων (βλ. εδώ, δείκτης 102-21) αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο εσωτερικής επικοινωνίας καθώς προσφέρει τη δυνατότητα ανώνυμης ή επώνυμης υποβολής ερωτημάτων, κατάθεσης προτάσεων και, γενικά, διαλόγου ανάμεσα σε όλα τα επίπεδα εργαζομένων με τη Διοίκηση. Μέσα στο έτος 2019, υπεβλήθησαν 6 προτάσεις και 1 παράπονο. Όλες οι προτάσεις εξετάστηκαν διεξοδικά, επιλύθηκαν 3 αιτήματα, 2 είναι υπό διερεύνηση, ενώ 2 ήταν εκτός των αρμοδιοτήτων της Θυρίδας Προτάσεων.

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη

Στόχος μας είναι η ενίσχυση των δράσεων στον τομέα της Εκπαίδευσης και Διάχυσης Γνώσης. Με τη συνεχή επιμόρφωση, επιδιώκουμε ο κάθε εργαζόμενος να κατανοήσει τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου, να προσδιορίσει αποτελεσματικότερα το ρόλο του στην κοινή προσπάθεια για πρόοδο, απόκτηση τεχνογνωσίας και ανάπτυξη των επαγγελματικών του δεξιοτήτων, προκειμένου να διευρύνει τις προοπτικές του στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

Στόχοι - Προτεραιότητες

2019

 • Επανασχεδιασμός της θεματολογίας της Ακαδημίας EDGE με ανανεωμένες τις ενότητες του “Management”/ Συνεργασία με νέους εκπαιδευτικούς φορείς, δίνοντας έμφαση στην πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού και στην προσαρμογή στην ψηφιακή εποχή
 • Υλοποίηση Ενότητας “Management” σε αποφοίτους Μέσης Εκπαίδευσης που κατέχουν στον Όμιλο θέσεις διοικητικής ευθύνης (Διοικητικό Προσωπικό)
 • Υλοποίηση Προγράμματος Ενδυνάμωσης Δεξιοτήτων Διοίκησης Στελεχών σε νεοπροαχθέντα Στελέχη, σε συνεργασία με το ΟΠΑ
 • Σχεδιασμός προγράμματος στην Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ηγεσίας στις Εγκαταστάσεις για Επόπτες, Συντονιστές, Εργοδηγούς με στόχο τη δημιουργία δυναμικών ομάδων που θα συνεισφέρουν στην καλύτερη απόδοση
 • Εμπλουτισμός της πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης “HELPe-learning”, με μαθήματα γενικού ενδιαφέροντος αλλά και εξειδικευμένα τεχνικά μαθήματα.

2020-2021

 • Επέκταση του προγράμματος EDGE στους Τεχνολόγους.
 • Εμπλουτισμός Προγράμματος Ενδυνάμωσης Δεξιοτήτων Διοικητικών Στελεχών και επέκταση του προγράμματος ώστε να συμπεριληφθούν περισσότερα Στελέχη, εκτός των νεοπροαχθέντων.
 • Δημιουργία νέων μαθημάτων στην πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης “HELPe-learning”.
 • Συνέχιση της υλοποίησης των Ομιλικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων βάσει του προγραμματισμένου πλάνου και επανασχεδιασμός υφιστάμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ώστε να διεξαχθούν μέσω τηλεκπαίδευσης, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιουργήθηκαν από τον COVID-19.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Σύνδεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με προκύπτουσες από την αξιολόγηση απόδοσης εκπαιδευτικές προτάσεις.
 • Υλοποίηση δομημένων και συστηματικών εισαγωγικών προγραμμάτων σε νεοπροσληφθέντες και φοιτητές, σπουδαστές, με παράλληλη χρήση της πλατφόρμας “HELPe-learning”.
 • Σε συνεργασία με την Διύλιση σχεδιασμός και υλοποίηση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων Στελεχών σε θέματα Ολιστικής Ασφάλειας.

KPIs Εκπαίδευσης Ομίλου

2017 2018 2019 Στόχοι 2019-2020
Ποσοστό εργαζομένων που εκπαιδεύτηκαν 82% 84% 73% Τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό εκπαίδευσης των εργαζομένων
Μέσος όρος εκπαιδευτικών ωρών ανά εκπαιδευόμενο 40 39 45 Ο μέσος όρος εκπαιδευτικών ωρών στα ίδια υψηλά επίπεδα των 2 τελευταίων ετών

Η συνολική εκπαιδευτική δαπάνη του Ομίλου για το 2019 ανήλθε σε 1.082.058 € (για το 2018 ήταν 1.150.433 €) με 116.548 ώρες εκπαίδευσης.

Επίσης, ο Όμιλος στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το 2019 επένδυσε 938.069 € σε συνδρομές επιστημονικών εντύπων και συλλόγων καθώς και στον εμπλουτισμό των εταιρικών βιβλιοθηκών.