Εξασφάλιση Ετοιμότητας & Ανταπόκρισης

 • 40 ασκήσεις
  εκτάκτων καταστάσεων σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου

 • 18 εκατ. €
  για βελτιώσεις ασφάλειας για όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Υγεία & Ασφάλεια

Εξασφάλιση Ετοιμότητας & Ανταπόκρισης
στην Αντιμετώπιση Καταστάσεων
Έκτακτης Ανάγκης

Γιατί είναι ουσιαστικό;

Η άμεση ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά και η εξασφάλιση της συνέχειας στη λειτουργία της επιχείρησης ή/και η όσο το δυνατόν πιο γρήγορη επαναφορά στην  κανονική λειτουργία περιορίζει αποτελεσματικά τις δυνητικές συνέπειες συμβάντων στους εργαζόμενους και την τοπική κοινωνία, το περιβάλλον, τη φήμη, καθώς και στα οικονομικά της εταιρείας. Η ετοιμότητα για αδιάλειπτη λειτουργία είναι συνδεδεμένη με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Η προσέγγισή μας

Ο Όμιλος διαθέτει Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων και Επιχειρησιακής Συνέχειας με σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες, ομοίως και η κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά, τα οποία διασυνδέονται. Τα Σχέδια περιλαμβάνουν στρατηγικές απόκρισης για το χειρισμό πιθανών σεναρίων έκτακτων καταστάσεων, τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών.

Επίσης υπάρχουν διαδικασίες για:

 • Εσωτερικές και εξωτερικές επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των περιοδικών δοκιμών για κλήσεις έκτακτης ανάγκης.
 • Πρόσβαση σε πόρους προσωπικού και εξοπλισμού.
 • Πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες (π.χ. MSDS, σχέδια κ.λπ.). Επικοινωνία με άλλες εταιρείες και φορείς αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων συμπεριλαμβανομένης της συμβατότητας και των ενοποιημένων σχεδίων, όταν αυτό ενδείκνυται.
 • Διαχείριση της βοήθειας από τρίτους.

Παράλληλα με τις διαδικασίες εκτάκτων καταστάσεων, τα Σχέδια Διαχείρισης Κρίσεων και Επιχειρησιακής Συνέχειας είναι συνδεδεμένα με τα αντίστοιχα σχέδια και κατευθυντήριεςοδηγίες του Ομίλου, για αποκατάσταση της λειτουργίας.

Οι Διαδικασίες και τα Σχέδια, εξετάζονται ετησίως, ώστε να ελεγχθεί η ικανότητα απόκρισης σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό καθώς και η ετοιμότητα/ αποτελεσματικότητα των πόρων, των υποδομών και του εξοπλισμού.

Οι παρατηρήσεις/προτάσεις που προκύπτουν από τις κριτικές της άσκησης και την ανάλυση των περιστατικών καταγράφονται, παρακολουθούνται και επιλύονται και τα σχέδια αναθεωρούνται αναλόγως.

Η φιλοδοξία μας

Στόχος μας είναι η αδιάλειπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων και όταν αυτό δεν είναι δυνατό, η άμεση ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά, για τον περιορισμό και την αποτελεσματική διαχείριση των πιθανών επιπτώσεων αλλά και την εξασφάλιση των πόρων για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω.

Κάθε εγκατάσταση, αλλά και ο Όμιλος επιτελικά, έχει καταστρώσει σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων άμεσα προς εφαρμογή και πλήρως ενημερωμένα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τους διεθνείς Κώδικες και τα αποτελέσματα των ασκήσεων που εκτελούνται περιοδικά ή έκτακτα.

Επιδόσεις

Η διαχείριση των εκτάκτων καταστάσεων (π.χ. Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης ή/ και Περιβαλλοντικών Συμβάντων με μεγάλες επιπτώσεις) είναι υψίστης προτεραιότητας για τον Όμιλο και αυτό αποτυπώνεται και στις επιδόσεις του, αφού και το 2019 επετεύχθη ο στόχος για μηδέν Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Περιβαλλοντικά Συμβάντα μεγάλων επιπτώσεων.

Επιτεύγματα

ΜΗΔΕΝ μεγάλα ατυχήματα ή περιβαλλοντικά συμβάντα με μεγάλες επιπτώσεις.

40 ασκήσεις για αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων με τις Αρχές.

Τεχνολογική υποστήριξη για τη βελτίωση/ ανάπτυξη των κρίσιμων συστημάτων και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης

Ετήσια διεξαγωγή ασκήσεων (Seveso ή θαλάσσιας ρύπανσης) εκτάκτων καταστάσεων σε κάθε εγκατάσταση με συνεργασία με τις τοπικές Αρχές.

Διαχειριζόμαστε όλα τα συμβάντα ως πιθανά να οδηγήσουν σε Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης ή σε περιβαλλοντικά συμβάντα με μεγάλες επιπτώσεις που μπορούν να πλήξουν τη φήμη ή τα οικονομικά της εταιρείας. Τα σχέδια εκτάκτων καταστάσεων (όπως πυρκαγιές/αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης/κακόβουλες ενέργειες κ.ά.) εξετάζονται ετησίως και αναθεωρούνται, με στόχο τη συνεχή βελτίωση, ενώ συνδέονται άρρηκτα με το Σύστημα Διαχείρισης Λειτουργικής Ασφάλειας το οποίο αποτελεί και το πλαίσιο λειτουργίας και διαχείρισης της ακεραιότητας των συστημάτων και των διεργασιών.

Υπάρχουν πρωτόκολλα αμοιβαίας βοήθειας – συνεργασίας με τις γειτονικές εταιρείες και ομοειδείς επιχειρήσεις (διυλιστήρια) για αποτελεσματικότερη διαχείριση των εκτάκτων καταστάσεων.

Εκπαίδευση

Πέραν των ανωτέρω, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας με τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς, αλλά και της ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας, πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση εκπαιδεύσεις στο πεδίο ασκήσεων των εγκαταστάσεων αλλά και σε φορείς του εξωτερικού (Falck Risk), στις οποίες συμμετέχουν ενεργά μέλη από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, την ΕΜΑΚ, αλλά και την Πυροσβεστική Ακαδημία.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα διεξάγονται ασκήσεις ετοιμότητας, από κοινού με το Πυροσβεστικό Σώμα, ώστε η συνεργασία και η αποτελεσματικότητα να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα.

Επόμενα βήματα

 • Συνεχής ανανέωση του εξοπλισμού και υποδομών/εγκαταστάσεων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων. Αυτά περιλαμβάνουν συστήματα προειδοποίησης, ενημέρωσης, επικοινωνίας, περιορισμού, προστασίας του προσωπικού, φύλαξης κ.λπ., ανάλογα με τον τύπο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και είναι συμβατά με τους αντίστοιχους πόρους εξωτερικών φορέων/Αρχών.
 • Περιοδική ανεξάρτητη αξιολόγηση (π.χ. επιθεώρηση από εξωτερικό σύμβουλο) για την πυροπροστασία και για τα μέσα μετριασμού των κινδύνων και υλοποίηση των συστάσεων/προτάσεων.
 • Βελτίωση των στρατηγικών και των χρόνων ανταπόκρισης στα έκτακτα περιστατικά, αν προκύψει από τα ευρήματα των ασκήσεων.
Επόμενη Ενότητα Αγορά