Πρότυπα βιωσιμότητας
& διασφάλιση

GRI Standards & Ειδικοί Δείκτες “Oil & Gas Supplement”

GRI 102: Γενικοί Δείκτες 2016
GRI Standards Εξ. Πιστοποίηση

Προφίλ Ομίλου

102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7, 102-8, 102-9, 102-10, 102-11, 102-12, 102-13

Στρατηγική

102-14, 102-15

Δεοντολογία & Ακεραιότητα

102-16, 102-17

Διακυβέρνηση

102-18, 102-19,102-20,102-21, 102-22, 102-23, 102-24, 102-25, 102-26, 102-27, 102-28, 102-29, 102-30, 102-31, 102-32, 102-33, 102-34, 102-35, 102-36, 102-37, 102-38, 102-39

Κοινωνικοί Εταίροι

102-40, 102-41, 102-42, 102-43, 102-44

Μέθοδος σύνταξης απολογισμού

102-45, 102-46, 102-47, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-55, 102-56

Για αναλυτική ενημέρωση για καθένα από τους παραπάνω Δείκτες και Διοικητικές Πρακτικές πατήστε στη γραμμή που σας ενδιαφέρει.

Ουσιαστικά Θέματα
GRI Standards Εξ. Πιστοποίηση

Δημιουργία & Διανομή Άμεσης Οικονομικής Αξίας

GRI 103: Διοικητική προσέγγιση 2016 GRI 201: Οικονομικοί Δείκτες 2016

103-1, 103-2, 103-3 201-1

√ √

Διασφάλιση της Υγείας, Ασφάλειας & Ευεξίας των Εργαζομένων, Εργολάβων & Τρίτων

GRI 103: Διοικητική προσέγγιση 2016 GRI 403: Υγεία & Ασφάλεια 2018 Ειδικοί Δείκτες “Oil & Gas Sector Supplement”

103-1, 103-2, 103-3 403-1. 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9, 403-10 OG13

√ √ √

Βελτίωση της Ασφάλειας, της Ποιότητας & της Απρόσκοπτης Διάθεσης των Προϊόντων

GRI 103: Διοικητική προσέγγιση 2016 GRI 416: Υγεία & Ασφάλεια πελατών 2016 GRI 417: Σήμανση προϊόντων 2016

103-1, 103-2, 103-3 416-1, 416-2 417-1, 417-2, 417-3

√ √ √

Διασφάλιση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης & της Επιχειρηματικής Ηθικής

GRI 103: Διοικητική προσέγγιση 2016 GRI 205: Καταπολέμηση διαφθοράς 2016 GRI 307: Περιβαλλοντική συμμόρφωση 2016 GRI 419: Κοινωνικοοικονομική συμμόρφωση 2016

103-1, 103-2, 103-3 205-1, 205-2, 205-3 307-1 419-1

√ √ √

Διατήρηση της Απασχόλησης

GRI 103: Διοικητική προσέγγιση 2016 GRI 401: Απασχόληση 2016

103-1, 103-2, 103-3 401-1, 401-2, 401-3

√ √

Ενίσχυση της Καινοτομίας & του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

GRI 103: Διοικητική προσέγγιση 2016

103-1, 103-2, 103-3

Εξασφάλιση Ετοιμότητας & Ανταπόκρισης στην Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης

GRI 103: Διοικητική προσέγγιση 2016 GRI 306: Απόβλητα 2016

103-1, 103-2, 103-3 306-3

√ √

Αναγνώριση Χρηματοοικονομικών & Λειτουργικών Κινδύνων & Ευκαιριών από την Κλιματική Αλλαγή

GRI 103: Διοικητική προσέγγιση 2016 GRI 201: Οικονομικοί Δείκτες 2016 GRI 302: Ενέργεια 2016 GRI 305: Εκπομπές 2016

103-1, 103-2, 103-3 201-2 302-1, 302-2, 302-3, 302-4, 302-5 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, 305-6

√ √ √ √

Διασφάλισης της Ποιότητας Αέρα

GRI 103: Διοικητική προσέγγιση 2016 GRI 305: Εκπομπές 2016 Ειδικοί Δείκτες “Oil & Gas Sector Supplement”

103-1, 103-2, 103-3 305-7 OG8

Αύξηση του Μεριδίου του Χαρτοφυλακίου των ΑΠΕ & του Φυσικού Αερίου

GRI 103: Διοικητική προσέγγιση 2016 Ειδικοί Δείκτες “Oil & Gas Sector Supplement”

103-1, 103-2, 103-3 OG2, OG3, OG14

√ √

Ελαχιστοποίηση των Αποβλήτων & Αύξηση της Εφαρμογής Πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας

GRI 103: Διοικητική προσέγγιση 2016 GRI 301: Υλικά 2016 GRI 303: Νερό 2018 GRI 306: Απόβλητα 2016

103-1, 103-2, 103-3 301-1, 301-2, 301-3 303-1, 303-2, 303-3, 303-4, 303-5 306-1, 306-2, 306-4, 306-5

√ √ √ √

Για αναλυτική ενημέρωση για καθένα από τους παραπάνω Δείκτες και Διοικητικές Πρακτικές πατήστε στη γραμμή που σας ενδιαφέρει.
Λοιπά Θέματα
GRI Standards Εξ. Πιστοποίηση

GRI 201: Οικονομικοί Δείκτες 2016

201-3, 201-4

GRI 202: Παρουσία σε αγορές 2016

202-1, 202-2

GRI 203: Έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις 2016

203-1, 203-2

GRI 204: Πρακτικές προμηθειών 2016

204-1

GRI 206: Αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά 2016

206-1

GRI 304: Βιοποικιλότητα 2016

304-1, 304-2, 304-3, 304-4

GRI 308: Αξιολόγηση προμηθευτών 2016

308-1, 308-2

GRI 402: Εργασιακές σχέσεις 2016

402-1

GRI 404: Κατάρτιση & εκπαίδευση 2016

404-1, 404-2, 404-3

GRI 405: Διαφορετικότητα & ίσες ευκαιρίες 2016

405-1, 405-2

GRI 406: Απουσία διακρίσεων 2016

406-1

GRI 407: Συνδικαλιστική ελευθερία – συλλογικές διαπραγματεύσεις 2016

407-1

GRI 408: Παιδική εργασία 2016

408-1

GRI 409: Αναγκαστική εργασία 2016

409-1

GRI 410: Πρακτικές Ασφαλείας 2016

410-1

GRI 411: Δικαιώματα αυτοχθόνων 2016

411-1

GRI 412: Ανθρώπινα δικαιώματα & αξιολογήσεις 2016

412-1, 412-2, 412-3

GRI 413: Τοπικές κοινωνίες 2016

413-1, 413-2

GRI 414: Αξιολόγηση προμηθευτών 2016

414-1, 414-2

GRI 415: Δημόσια πολιτική 2016

415-1

GRI 418: Προστασία προσωπικών δεδομένων 2016

418-1

v

Λοιποί Ειδικοί Δείκτες για τον Πετρελαϊκό Κλάδο “Oil & Gas Sector Supplement”

ΟG1, ΟG4, ΟG5, ΟG6, ΟG7, ΟG9, ΟG10, ΟG11, ΟG12

Για αναλυτική ενημέρωση για καθένα από τους παραπάνω Δείκτες και Διοικητικές Πρακτικές πατήστε στη γραμμή που σας ενδιαφέρει.

Επεξήγηση συμβόλων παραπομπών

Προηγούμενη Ενότητα Κοινωνία
Επόμενη Ενότητα Πρότυπα Βιωσιμότητας & Διασφάλιση Έκθεση Προόδου (CoP) Κριτηρίων Οικουμενικού Συμφώνου ΟΗΕ