Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου

Μήνυμα προς τους
Κοινωνικούς Εταίρους

Πρώτη προτεραιότητα μας ήταν και εξακολουθεί να είναι η προστασία της υγείας και η ασφάλεια όλων των εργαζομένων του Ομίλου, αλλά και των συνεργατών, πελατών και προμηθευτών, με ταυτόχρονη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και των ευπαθών ομάδων.

Τους πρώτους μήνες του 2020 διανύσαμε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19. Το γεγονός αυτό επηρέασε ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού σε όλο τον κόσμο με σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο διεθνώς.

Κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου επικεντρωθήκαμε στην προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων μας αλλά και την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων και του απρόσκοπτου εφοδιασμού της αγοράς με καύσιμα.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανέλαβε άμεσα σημαντικές πρωτοβουλίες για την στήριξη της ελληνικής κοινωνίας και του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξασφαλίζοντας ιατρικό εξοπλισμό για ταχεία και έγκυρη μοριακή διάγνωση του ιού, ιατροφαρμακευτικό υλικό και μέσα ατομικής προστασίας σε μονάδες Υγείας και φορείς σε όλη την Ελλάδα, καθώς και σημαντικές ποσότητες καυσίμων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της πολιτείας. Μέχρι σήμερα συνεχίζει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια και συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης υλοποιώντας ένα πρόγραμμα δωρεών, ύψους 8 εκατ. ευρώ. Σημαντικό ρόλο στην προσφορά αυτή έπαιξαν τα στελέχη της εταιρίας, τα οποία σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της πολιτείας, βοήθησαν στην εξεύρεση λύσεων και προμήθειας του κατάλληλου εξοπλισμού από όλο τον κόσμο για την υλοποίηση του προγράμματος.

Σχετικά με τις δραστηριότητες του Ομίλου, οι επιπτώσεις αυτής της απρόβλεπτης κρίσης , αν και δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν ακόμη με ακρίβεια, είναι σημαντικές. Η προτεραιότητα για τη διεθνή κοινότητα εξακολουθεί να είναι η μάχη για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού, με τις όποιες επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα και την κατανάλωση. Από πλευράς μας, μέσα από μια σειρά ενεργειών, όπως ο προσεκτικός προγραμματισμός του εφοδιασμού με αργό, η εκμετάλλευση της υψηλής συνθετότητας των σύγχρονων διυλιστηρίων του Ομίλου, η αξιοποίηση των αποθηκευτικών χώρων, μπορέσαμε να ανταπεξέλθουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη δυσμενή συγκυρία και να ελαχιστοποιήσουμε τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη στρατηγική μας, όπως αυτή έχει σχεδιαστεί.

Βασική μας επιδίωξη είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων με τρόπο που θα βελτιώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ομίλου κατά 50% μέχρι το 2030.

Το 2019 οι απαιτήσεις για ανάληψη πρωτοβουλιών άμεσης αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής έγιναν πολύ πιο έντονες και πιεστικές στο διεθνές περιβάλλον. Οι καταναλωτές, οι επιχειρήσεις, οι διεθνείς οργανισμοί, οι πολιτειακοί θεσμοί, το σύνολο της κοινωνίας, έκριναν ως επιτακτική την ανάγκη για επιτάχυνση της παγκόσμιας προσπάθειας για τον περιορισμό των παραγόντων που επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Τα ΕΛΠΕ συμμετέχουν σε αυτήν την προσπάθεια σχεδιάζοντας την ενεργειακή μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, με επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με υιοθέτηση τεχνολογιών για βελτιστοποίηση των παραγομένων προϊόντων όπως τα νέα ναυτιλιακά καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, αλλά και με διερεύνηση ευκαιριών, που προκύπτουν από νέες τεχνολογίες καυσίμων.

Πιστεύουμε ότι στην προσπάθεια για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι και να προχωρήσουμε στις επιβαλλόμενες αλλαγές με ταχύτερους ρυθμούς.

Στον παρόντα απολογισμό θα μπορέσετε να ενημερωθείτε για τα βήματα μας και τις προσπάθειες μας να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες της κοινωνίας.

Η προσέγγιση μας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας και τη δημιουργία αξίας.

Η στρατηγική του Ομίλου για Βιώσιμη Ανάπτυξη επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες:

1. Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας και του περιβάλλοντος.

Βασική μας προτεραιότητα είναι να λειτουργούμε με υπευθυνότητα και να δημιουργούμε αξία για την κοινωνία με θετικές επιπτώσεις στην οικονομία, αλλά και το περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια καταβάλλουμε σημαντικές προσπάθειες για την βελτίωση όλων των διαδικασιών που συμβάλλουν στην ασφαλή λειτουργία μας, υιοθετώντας πιο αποτελεσματικά πρότυπα αλλά και αυστηρή προσήλωση στις διαδικασίες, ενισχύοντας την εταιρική κουλτούρα στα θέματα ασφάλειας. Η ασφάλεια κτίζεται μέσα από την αλληλεπίδραση και τον τρόπο συμπεριφοράς των εργαζομένων στο χώρο εργασίας καθώς και από τα συστήματα και τις μεθόδους που εφαρμόζονται.

Επενδύουμε συνεχώς στην πρόληψη, στις υποδομές και στην εκπαίδευση του προσωπικού και των συνεργατών μας στον τομέα Υγείας και Ασφάλειας για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα αυστηρότερα κριτήρια σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενδεικτικά το 2019 επενδύθηκαν περίπου 18 εκατ. ευρώ για βελτιώσεις ασφάλειας για όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου. Επίσης ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Ολιστικής Ασφάλειας και βάσει αυτού συντάχθηκαν νέες αλλά και αναθεωρήθηκαν σημαντικές διαδικασίες ασφάλειας για τα διυλιστήρια και τις εγκαταστάσεις. Η προσπάθεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα την μείωση του δείκτη συχνότητας συμβάντων διεργασιών κατά 80% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.  

Οι προκλήσεις του Ομίλου στον τομέα της Ενέργειας και της Κλιματικής Αλλαγής είναι πολύ σημαντικές και γι’ αυτό και επιδιώκει την επίτευξη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων, που θα βελτιώσουν τις ενεργειακές του επιδόσεις και θα μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ήδη την τελευταία εξαετία επιτεύχθηκε μείωση έως και 50% στις βασικές αέριες εκπομπές, σε συμφωνία και με τους διεθνείς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ για Καθαρότερη Ενέργεια.

Αναφορικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, πρωταρχικός μας στόχος είναι η μείωση της παραγωγής τους στην πηγή, η μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης και η επαναχρησιμοποίησή τους στην παραγωγική διαδικασία, προσβλέποντας το 2030 να έχουν περιοριστεί προς τελική διάθεση σε ποσοστό το πολύ έως 15% περιορίζοντας σημαντικά τα απόβλητα που συνδέονται με τη λειτουργία μας.

Υπευθυνότητα σημαίνει επίσης λειτουργία στο πλαίσιο της επιχειρηματικής ηθικής και θα πρέπει όλοι να λειτουργούμε σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα με απόλυτη ακεραιότητα, με διαφάνεια στην τήρηση των διαδικασιών και τη λήψη των αποφάσεων, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου κώδικα δεοντολογίας και εταιρικής διακυβέρνησης, που το 2019 αναθεωρήθηκε για την πλήρη συμμόρφωση μας με τα σύγχρονα δεδομένα.

2. Ενεργειακή Μετάβαση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Σημαντική για τον Όμιλο είναι η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού, στο οποίον εντάσσονται ο ψηφιακός και ενεργειακός μετασχηματισμός. Στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών βρίσκονται, η αναβάθμιση των υποδομών παραγωγής ενέργειας και καυσίμων, με στόχο την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μείωση των εκπομπών CO2. Στην ίδια στρατηγική εντάσσονται οι επενδύσεις στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των βιοκαυσίμων, η σταδιακή υποκατάσταση του αργού πετρελαίου από πρώτες ύλες χαμηλού αποτυπώματος καθώς και η έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρμογών χαμηλού αποτυπώματος σε άνθρακα.

Ειδικότερα στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ο Όμιλος προγραμματίζει να έχει ολοκληρώσει έργα εγκατεστημένης ισχύος ύψους 300MW σε φωτοβολταϊκά, αιολικά και βιομάζα έως το 2021 και επιπλέον 300MW έως το 2025. Υπολογίζεται ότι η συνολική αποφυγή εκπομπών CO2 από ΑΠΕ το 2019 ξεπέρασε τους 150.000 τόνους CO2, το οποίο αντιστοιχεί για την Ελλάδα σε περισσότερα από 100.000 αυτοκίνητα ετησίως εκτός κυκλοφορίας.

Η υιοθέτηση του νέου επιχειρηματικού  μας μοντέλου, προϋποθέτει τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, την αξιοποίηση προηγμένης ανάλυσης δεδομένων, τη μηχανική μάθηση, την αυτοματοποίηση των διεργασιών, την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και γνώσεων για το ανθρώπινο δυναμικό και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων λειτουργίας, προκειμένου τα επόμενα χρόνια να δημιουργήσουμε το ανταγωνιστικό ψηφιακό διυλιστήριο αλλά και ένα σύγχρονο σύστημα λιανικής εμπορίας, που θα εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευελιξία, ταχύτερη λήψη αποφάσεων, ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών και νέα βελτιωμένα προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του καταναλωτή.

Ο στόχος όμως για την προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινός και αφορά την παγκόσμια κοινότητα και όχι απλώς μια μεμονωμένη επιχείρηση. Καθένας από μας πρέπει να αναλάβει την προσωπική του ευθύνη, να παίξει το δικό του ρόλο στον πλανήτη, προκειμένου να συμβάλλουμε όλοι στον περιορισμό των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή.

3. Συνεισφορά για Κοινωνική Ευημερία

Ο τρίτος άξονας για τη συμβολή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη, που τον θεωρούμε και κρίσιμο είναι η σταθερή και μακροχρόνια συνεισφορά μας προς το κοινωνικό σύνολο.

Η κάλυψη βασικών αναγκών της κοινωνίας, που εδώ και αρκετά χρόνια αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες, αποτελεί προτεραιότητα για τον Όμιλο μας. Αυτό το επιτυγχάνουμε με την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, με την δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την ελληνική οικονομία εκτιμώμενη σε 2 δισ. ευρώ, αλλά και με την στήριξη των τοπικών κοινωνιών που δραστηριοποιούμαστε.

Τα τελευταία χρόνια η Νέα Γενιά βρίσκεται στο επίκεντρο των προγραμμάτων μας και επενδύουμε σε αυτήν με την χορήγηση υποτροφιών, αλλά και πολλές ευκαιρίες απασχόλησης για την απόκτηση εμπειρίας, δίνοντας την δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τα ταλέντα και τις δεξιότητές τους και να αναδειχθούν στον επαγγελματικό τομέα που θα επιλέξουν.

Το 2019 συνεχίσαμε να ενισχύουμε τις ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης και πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά υλοποιήσαμε και μεγάλα έργα υποδομής στις περιοχές, που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, με σημαντικότερο την πλήρη αποκατάσταση και αναβάθμιση των Ειδικών Σχολείων Ραφήνας, που είχαν καταστραφεί ολοσχερώς από τις πυρκαγιές το 2018.

Στον παρόντα απολογισμό γίνεται μια εκτενής αναφορά στις επιδόσεις μας στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, που αναδείχθηκαν ως ουσιαστικά για τον Όμιλο μετά από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ως ενεργά μέλη του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UNGC) στηρίζουμε και συμβάλλουμε στην διάχυση των αρχών του για διαφάνεια, ακεραιότητα, χρηστή εταιρική διακυβέρνηση, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προστασία του περιβάλλοντος, υιοθέτηση κανόνων κατά της διαφθοράς και εφαρμογή βέλτιστων εργασιακών πρακτικών, ενώ έχουμε συνδέσει κάθε στρατηγική μας επιλογή με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Προσπάθεια του Ομίλου είναι η συνεχής βελτίωση στους τομείς αυτούς, γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχουν περιθώρια να γίνουμε καλύτεροι, και αυτό θα το επιτύχουμε με την κοινή προσπάθεια όλων των εργαζομένων μας αλλά και την στήριξη όλων των κοινωνικών μας εταίρων, τους οποίους και ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη, που μας παρέχουν εδώ και πολλά χρόνια.

 

Ανδρέας Σιάμισιης
Διευθύνων Σύμβουλος

Προηγούμενη Ενότητα Εισαγωγή
Επόμενη Ενότητα Ο Όμιλος με μια Ματιά