Υγεία, Ασφάλεια & Ευεξία Εργαζομένων, Εργολάβων & Τρίτων

 • 50.000
  ανθρωποώρες εκπαίδευσης στην Υ&Α, σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου καθώς και τις θυγατρικές

 • 80%
  μείωση του δείκτη συχνότητας συμβάντων διεργασιών

 • 500.000
  ώρες χωρίς ατύχημα απουσίας στις ΒΕΑ & ΒΕΕ
  2.300.000
  ώρες χωρίς ατύχημα στα Κεντρικά Γραφεία

Υγεία & Ασφάλεια

Υγεία, Ασφάλεια & Ευεξία Εργαζομένων

Γιατί είναι ουσιαστικό;

Η Υγεία, Ασφάλεια & Ευεξία των εργαζομένων αποτελεί τη σημαντικότερη προτεραιότητα και βασική επιχειρηματική αξία του Ομίλου για όλες τις δραστηριότητές του, γιατί είναι αλληλένδετη με την επιχειρηματική επιτυχία.

Η προδραστική εκτίμηση και διαχείριση των κινδύνων και ευκαιριών σε θέματα υγείας και ασφάλειας, οδηγούν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της επίδοσης των εργαζομένων και συνεπώς στην βελτίωση της επίδοσης του Ομίλου. Επεκτείνοντας την εφαρμογή των προγραμμάτων / δράσεων Υγείας και Ασφάλειας σε όλους τους εταίρους (π.χ στην τοπική κοινωνία), προωθούμε και εδραιώνουμε τα μακροπρόθεσμα οφέλη του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας.

Η συνεχής βελτίωση και η επίτευξη άριστων επιδόσεων τόσο σε θέματα Ασφάλειας Διεργασιών όσο και σε θέματα Ασφάλειας Προσωπικού, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στην καθημερινή μας λειτουργία και μας κινητοποιούν στην επίτευξη των στόχων μας.

Οι τέσσερις κύριοι άξονες δράσης μας είναι: 1) Ηγεσία και δέσμευση, 2) Εμπέδωση κουλτούρας ασφάλειας, 3) Βελτίωση των επιδόσεων – δείκτες ασφάλειας, 4) Αξιοποίηση γνώσης/εμπειρίας από από συμβάντα, υλοποίηση δράσεων – διορθωτικών ενεργειών.

Η προσέγγισή μας

Ο Όμιλος προάγει την Υγεία, Ασφάλεια και την Ευεξία στους χώρους εργασίας:

• Ενισχύοντας τα μέτρα πρόληψης και περιορισμού των κινδύνων.
• Αναλαμβάνοντας δεσμεύσεις για την παροχή και τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων πόρων για την υλοποίηση των στόχων Υγείας και Ασφάλειας καθώς και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας.
• Διασφαλίζοντας τη διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας.

Οι τρεις παραπάνω Αρχές, αποτυπώνονται ξεκάθαρα στην Πολιτική της εταιρείας και μέσω της ισχυρής Ηγεσίας (leading by example) αποτελούν και τη δέσμευσή της.

Ο πυρήνας του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας είναι η «Εκτίμηση Επικινδυνότητας», η οποία υποστηρίζεται και ανατροφοδοτείται μέσω διαδικασιών, επιθεωρήσεων και εκπαιδεύσεων ασφάλειας.

Ο Όμιλος υποστηρίζει ότι η «Ασφάλεια είναι Υπόθεση Όλων» και ενισχύει τους εργαζομένους στην αναφορά και διερεύνηση συμβάντων, παρ’ ολίγον συμβάντων και ανασφαλών καταστάσεων και επιβραβεύει τις επιτυχείς παρεμβάσεις του προσωπικού σε θέματα ασφαλείας.

Η φιλοδοξία μας

Φιλοδοξία μας είναι να είμαστε στους καλύτερους στον κλάδο, να εξασφαλίσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον σε όλες τις δραστηριότητες με μηδέν ατυχήματα και απουσία επαγγελματικών ασθενειών. Με ισχυρή ηγεσία και συμμετοχή όλου του προσωπικού, επιδιώκουμε την πρόληψη και την προστασία της Υγείας και ενδυνάμωση της Ασφάλειας των εργαζομένων και των εξωτερικών συνεργατών από ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Όλες οι εγκαταστάσεις του Ομίλου θέτουν στόχους για έλεγχο και βελτίωση της επίδοσής τους, στον τομέα της Υγείας και της Ασφάλειας, με τακτικό περιοδικό απολογισμό έναντι των στόχων. Παρακολουθούνται και τίθενται στόχοι για συγκεκριμένους δείκτες ασφάλειας, με βάση και τις προτάσεις του Ευρωπαικού Τεχνικού Οργανισμού του κλάδου Διύλισης (CONCAWE).

Παράλληλα επεκτείνουμε την εφαρμογή του Συστήματος Ολιστικής Διαχείρισης της Ασφάλειας και στις υπόλοιπες δραστηριότητές μας, εκτός της Διύλισης, ώστε να εμπεδώσουμε την κουλτούρα ασφάλειας και να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας.

Διαχείριση Επαγγελματικού Κινδύνου

Στον τομέα της διαχείρισης του επαγγελματικού κινδύνου εφαρμόζεται η αρχή της πρόληψης, ώστε να προβλέπονται και να ελέγχονται όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι υγείας και ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, οι εν δυνάμει κίνδυνοι εντοπίζονται και ελέγχονται σύμφωνα με τα κριτήρια της ελληνικής νομοθεσίας (N.3850/2010), τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κώδικες και τις καλές πρακτικές. Όλες οι εγκαταστάσεις διαθέτουν γραπτές μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, οι οποίες περιέχουν και τα μέτρα που λαμβάνονται για την εξάλειψη ή τον έλεγχο των κινδύνων και τη διατήρησή τους σε χαμηλά και αποδεκτά επίπεδα.

Υγεία & Ασφάλεια των Εργαζομένων
στο Χώρο Εργασίας

Υγεία των Εργαζομένων

Η διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής της εταιρείας και της Διαδικασίας Επίβλεψης Υγείας. Έτσι, πραγματοποιούνται περιοδικές ιατρικές εξετάσεις των εργαζομένων σε συνδυασμό με τη θέση εργασίας τους, την ηλικιακή τους ομάδα και το φύλο τους.

Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων ολοκληρώνεται με τη συμπληρωματική εξέταση των εργαζομένων από τους Ιατρούς Εργασίας.

Ασφάλεια των Εργαζομένων

Το 2019 επενδύθηκαν περίπου 18 εκατ. ευρώ για βελτιώσεις ασφάλειας για όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σε αυτές τις πάγιες επενδύσεις δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, η προμήθεια και συντήρηση οργάνων και εξοπλισμού ασφάλειας και η προμήθεια πυροσβεστικών υλικών και άλλων αναλώσιμων.

Επενδύσεις του Ομίλου σε θέματα ασφάλειας

Εγκατάσταση 2019
ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ σε εκατ. €
2020-2024*
ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ σε εκατ. €
ΒΕΑ, ΒΕΕ, ΒΕΘ 16,04 70,97
ΕΚΟ 0,58 6,30
DIAXON 0,32 0,94
HP CYPRUS 0,76 3,76
OKTA 0,12
JUGOPETROL 0,28 5,74
EKO SERBIA 0,32 0,75
EKO BULGARIA 0,05 2,73
ΑΣΠΡΟΦΟΣ 0,05
ΣΥΝΟΛΟ 18,52 91,19
*(εγκεκριμένο πρόγραμμα)

Ολιστική Διαχείριση Ασφάλειας

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με στόχο την συνεχή βελτίωση των επιδόσεων και την επίτευξη αριστείας στην Ασφάλεια, έχει δεσμευτεί για την εφαρμογή ενός προγράμματος Ολιστικής Διαχείρισης της Ασφάλειας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του, το οποίο εδράζεται σε πρότυπα μεγάλων διεθνών ομίλων του κλάδου.

Από το 2015 ξεκίνησε στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις του Ομίλου η ανάπτυξη του προγράμματος Ολιστικής Διαχείρισης Ασφάλειας, καθώς και στις εγκαταστάσεις αεροδρομίων της εμπορίας. Η Ολιστική Διαχείριση Ασφάλειας συνίσταται στην διαχείριση της Ασφάλειας με έναν οργανωμένο και δομημένο τρόπο που συστηματοποιεί την εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών.

Η Ολιστική Διαχείριση Ασφάλειας απαρτίζεται από 21 Συστήματα-Πυλώνες τα οποία έχουν ολοκληρωθεί για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και καλύπτουν κάθε πτυχή της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων.

Για την επίτευξη αριστείας στην Ασφάλεια, στο πλαίσιο κάθε Συστήματος περιγράφονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται, οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες σχετικά με την εφαρμογή τους και η μεθοδολογία αξιολόγησης και μέτρησης της απόδοσης.

Το πρόγραμμα Ολιστικής Ασφάλειας του Ομίλου στηρίζεται στη συνεχή αξιολόγηση με τις σχετικές παρεμβάσεις. Έτσι, το 2019 συνεχίστηκε και συντάχθηκαν νέες διαδικασίες και βελτιώθηκαν οι βασικές διαδικασίες ασφάλειας για τα τρία διυλιστήρια αλλά και τις επιμέρους εγκαταστάσεις, καθώς και κρίσιμες βέλτιστες πρακτικές.

Δείκτες Υγείας & Ασφάλειας
Επιδόσεις Εγκαταστάσεων

Κάθε δραστηριότητα του Ομίλου (βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής Υδρογονανθράκων, γραφεία) θέτει ετήσιους μετρήσιμους στόχους για τη βελτίωση της επίδοσής της, στον τομέα της Υγείας και της Ασφάλειας. Απολογισμός έναντι των στόχων γίνεται σε μηνιαία και ετήσια βάση και παρουσιάζεται σχετική έκθεση στη Διοίκηση.

Επιπλέον, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμετέχουν στην ετήσια έρευνα και στη συγκριτική αξιολόγηση για τα ατυχήματα που διεξάγει ο ευρωπαϊκός οργανισμός CONCAWE και συνεργάζονται με αυτόν.

Συνολικά, εντός του 2019, επί συνόλου 10.180.194 ανθρωποωρών σημειώθηκαν 22 ατυχήματα απουσίας από την εργασία σε προσωπικό της εταιρείας και εργολάβους (με ποσοστό περίπου 40% να καταλαμβάνει η κατηγορία γλιστρήματα/παραπατήματα), που απασχολήθηκαν είτε στα διυλιστήρια και χημικά των ΕΛΠΕ είτε στην εγχώρια εμπορία καθώς και στα Κεντρικά Γραφεία.

Το 2019 σύμφωνα με τους κύριους ευρωπαϊκούς δείκτες για τον κλάδο σημειώθηκε βελτίωση των δεικτών του Ομίλου κατά ένα (1) τεταρτημόριο (CONCAWE Safety statistics). Ενδεικτικά, ο δείκτης διαρροών / συμβάντων διεργασιών – ο οποίος αποτελεί βασικό δείκτη της ασφάλειας διεργασιών, μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με το 2018 και ξεπεράστηκε ο στόχος που είχε τεθεί.

Ατυχήματα Ομίλου με βάση τους ορισμούς του CONCAWE

κάντε scroll προς τα δεξιά για να δείτε όλες τις στήλες

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΠΕ
(BEA,BEE,ΒΕΘ)
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΟ DIAXON ΑΣΠΡΟΦΟΣ HP CYPRUS OKTA EKO SERBIA EKO BULGARIA JUGOPETROL
Ατυχήματα απουσίας (Lost Workday Injuries ή LWIs) (A/Γ) 15
(14/1)
2
(1/1)
5
(5/0)
3
(3/0)
1
(1/0)
0 2
(2/0)
0 0 0
Ατυχήματα απουσίας (υπάλληλοι ΕΛΠΕ/ εργολάβοι) 10/5 0/2 1/4 3/0 1
(1/0)
0 2/0 0 0 0
Θανατηφόρα ατυχήματα (Α/Γ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ατυχήματα ιατρικής Περίθαλψης[1] (Medical Treatment Cases ή MTC) (Α/Γ) 4
(4/0)
0 1
(1/0)
0 0 0 0 0 0 0
Ατυχήματα περιορισμένης ικανότητας (Restricted Workday Injuries ή RWI) (Α/Γ) 5
(5/0)
0 0 1
(1/0)
0 0 0 0 0 0
Δείκτης LWIF (Α/Γ) 2,30
(2,14/0,15)
3,61
(1,81/1,81)
1,62
(1,62/0)
13
(13/0)
3,37
(3,37/0)
0 3,20
(3,20/0)
0 0 0
Δείκτης LWIS (Α/Γ) 50,73
(47,36/38)
93,5
(157/30)
33,2
(33,2/0)
10,33
(10,33/0)
13
(13/0)
0 77,5
(77,5/0)
0 0 0
Δείκτης AIF (All Injury Frequency) (Α/Γ) 3,67
(3,52/0,15)
3,61
(1,81/1,81)
1,94
(1,94/0)
17,33
(17,33/0)
3,37
(3,37/0)
0 3,20
(3,20/0)
0 0 0
Αριθμός Καταγεγραμμένων Επαγγελματικών Ασθενειών( / 106 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ποσοστό κάθε είδους απουσιών[2] (%) (Α/Γ) * 0,71/1,34 0,76/1,24 4,1/3,92 0,71/1,41 1,9/1,6 8,54/8,52 0,41/1,48 1,22/ 2,51 2,5/ 1,34

1 Στα ατυχήματα ιατρικής περίθαλψης δεν περιλαμβάνονται τα ατυχήματα πρώτων βοηθειών.
2 Προσμετρούνται οι απουσίες λόγω ανικανότητας κάθε είδους (ασθένεια, ατύχημα).
* Αναλυτικότερα στοιχεία ανά περιοχή και φύλο παρουσιάζονται στον δείκτη 403-2 (βλ. εδώ)

Τα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζουν την εξέλιξη των σημαντικότερων δεικτών του Ομίλου, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους του CONCAWE για την τελευταία 5ετία.

Δείκτης συχνότητας συνολικών τραυματισμών AIF

Ο δείκτης συχνότητας συνολικών τραυματισμών (AΙF, ΕΛΠΕ & ΕΚΟ) αυξήθηκε κατά 20% σε σχέση με το 2018.

Δείκτης συχνότητας ατυχημάτων απουσίας LWIF

Ο δείκτης LWIF (ΕΛΠΕ & ΕΚΟ) αυξήθηκε κατά 13% σε σχέση με το 2018.

Δείκτης συμβάντων ασφάλειας διεργασιών (ΕΛΠΕ & ΕΚΟ) PSER

Ο δείκτης συχνότητας συμβάντων δειργασιών μειώθηκε κατά 80% σε σχέση με το 2018.

Εκπαίδευση
στην Υγεία & Ασφάλεια

Στο πλαίσιο της προσπάθειας απόκτησης κοινής κουλτούρας ασφάλειας σε όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Ομίλου, εφαρμόζεται κοινή διαδικασία βασικής εκπαίδευσης (πυρασφάλεια, τεχνικές διάσωσης, πρώτες βοήθειες κ.λπ.) και σεμινάρια ηγεσίας (από τους διευθυντές έως τους συντονιστές και εργοδηγούς), με σκοπό να ενισχυθεί και εμπεδωθεί το Safety Culture.

Η εκπαίδευση επεκτείνεται και σε εργολάβους, πελάτες, οδηγούς βυτιοφόρων, πρατηριούχους, σπουδαστές και φοιτητές. Οι επισκέπτες ενημερώνονται μέσω εντύπου υλικού για τις οδηγίες ασφάλειας των εγκαταστάσεων.

Ειδικά για την εκπαίδευση των εργολάβων, η εκπαίδευση βασίζεται σε προφορικές παρουσιάσεις των Τεχνικών Ασφάλειας και γραπτές εξετάσεις σε διαπιστευμένα εκπαιδευτικά κέντρα (KEK) και μόνο στους επιτυχόντες χορηγείται κάρτα εισόδου στις εγκαταστάσεις για εργασία.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το 2019, οι ανθρωποώρες εκπαίδευσης του προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών, διατηρήθηκαν στο ίδιο επίπεδο με τον προηγούμενο χρόνο (περίπου 50.000 ανθρωποώρες εκπαίδευσης).

Ανθρωποώρες εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας ανά εγκατάσταση και φύλο

ΒΕΑ-ΒΕΕ-ΒΕΘ ΕΚΟ ΟΚΤΑ DIAXON HP CYPRUS ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΟ* ΑΣΠΡΟΦΟΣ
Αριθμός εργαζομένων (Άντρες/ Γυναίκες) 2.034
(1.858/176)
504
(330/174)
323
(253/70)
105
(92/13)
62
(44/18)
243
(125/118)
169
(111/58)
Εργαζόμενοι που εκπαιδεύτηκαν (Α/Γ) 1.305
(1.256/49)
122
(109/13)
215
(189/26)
33
(30/3)
42
(32/10)
65
(39/26)
39
(30/9)
Ανθρωποώρες εκπαίδευσης (Α/Γ) 21.919
(20.607/1312)
2.206
(2.026,5/179,5)
787,5
(750/37,5)
131
(120/11)
379
(304/75)
220
(176/44)
330
(213/117)
Εργολάβοι & τρίτοι που εκπαιδεύτηκαν (Α/Γ) 3.168
(3.019/149)
443
(408/35)
808
(802/6)
5
(5/0)
150
(131/19)
652
(488/164)
0
(0/0)
Ανθρωποώρες εκπαίδευσης εργολάβων και τρίτων(Α/Γ) 15.795
(15.108/687)
5.463,5
(5.194,5/269)
405,5
(402,5/3)
2,5
(2,5/0)
535
(437/98)
1.371
(1.028/343)
0
(0/0)

*BULGARIΑ, SERBIA, JUGOPETROL

Προηγούμενη Ενότητα Απασχόληση
Επόμενη Ενότητα Υγεία & Ασφάλεια Εξασφάλιση Ετοιμότητας & Ανταπόκρισης