• Αποφυγή
  1,6 εκατ. τόνων
  εκπομπών CO2 λόγω ιδιοπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στα διυλιστήρια του Ομίλου & επενδύσεων σε ΑΠΕ τα τελευταία 5 χρόνια

 • Κατάταξη στο επίπεδο
  Management B-
  για τα θέματα κλιματικής αλλαγής με βάση το διεθνή οργανισμό CDP

Περιβάλλον, Ενέργεια
& Κλιματική Αλλαγή

Αναγνώριση Χρηματοοικονομικών &
Λειτουργικών Κινδύνων & Ευκαιριών

Γιατί είναι ουσιαστικό;

Το φαινόμενο της Κλιματικής Αλλαγής επηρεάζει την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, δημιουργώντας σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες. Με βασική δραστηριότητα τη διύλιση πετρελαίου είμαστε συνάμα παραγωγός ενεργειακών προϊόντων και καταναλωτής ενέργειας. Η κατανάλωση ενέργειας αποτελεί σημαντικό λειτουργικό κόστος αλλά ταυτόχρονα και την κύρια πηγή των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Έτσι, σχεδιάζουμε τον ενεργειακό μετασχηματισμό για μια οικονομία χαμηλού άνθρακα, ανταποκρινόμενοι στη συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης ενέργειας και τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας με τη λήψη μέτρων και έργων για τη μείωση των εκπομπών. Παράλληλα, επειδή δραστηριοποιούμαστε κυρίως στην Ελλάδα, χώρα με μεγάλο παράκτιο μέτωπο, έχουμε ξεκινήσει τη μελέτη για την προσαρμογή και αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Οι πιθανοί κίνδυνοι και ευκαιρίες για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες του Ομίλου, περιλαμβάνουν ενδεικτικά τη διαχείριση κόστους συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών – EU ETS, τις μελέτες σκοπιμότητας επενδύσεων-ενεργειών με έμφαση στις ΑΠΕ και τα λοιπά έργα του ενεργειακού μετασχηματισμού.

Η προσέγγισή μας

Επειδή η κατανάλωση ενέργειας αποτελεί σημαντικό λειτουργικό κόστος των δραστηριοτήτων μας, αλλά ταυτόχρονα και την κύρια πηγή των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, επενδύουμε στην αριστοποίηση της ενεργειακής διαχείρισης, στην εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγική δραστηριότητα και στη διοικητική λειτουργία, καθώς και στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Παράλληλα μελετάται το εύρος παρεμβάσεων – έργων για την προσαρμογή των εγκαταστάσεων και των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών στην κλιματική αλλαγή. Η εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής του Ομίλου που σχετίζεται με την ενέργεια & την κλιματική αλλαγή επιτυγχάνεται με τη χρήση σειράς εργαλείων, όπως η θέσπιση στόχων και δεικτών επίδοσης. Επίσης, παρακολουθούνται όλοι οι περιβαλλοντικοί παράμετροι μέσω ευρωπαϊκών δεικτών και πραγματοποιείται σύγκριση (benchmarking) με τις επιδόσεις του κλάδου στην Ευρώπη. Σημαντικό κομμάτι της διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής εντός του Ομίλου αποτελεί η συνεχής περιβαλλοντική εκπαίδευση του προσωπικού και των κοινωνικών εταίρων σε ολόκληρο το ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Επιπλέον, ο Όμιλος συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS), την Οδηγία Ενεργειακής Απόδοσης κ.ά. Η προσέγγιση μας και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα αξιολογούνται θετικά, αν ληφθεί υπόψη τόσο η σημαντική πρόοδος στην επίτευξη των ποσοτικών στόχων (μείωση δείκτη έντασης εκπομπών CO2 και συνεχή μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος) όσο και η εξωτερική αξιολόγηση από τον Οργανισμό Carbon Disclosure Project- CDP με βαθμό Β- (σε σύγκριση με την κατάταξη C του κλάδου).

Η φιλοδοξία μας

Θέλουμε να μειώσουμε το ανθρακικό μας αποτύπωμα δηλαδή την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έτσι ώστε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση των αιτιών και των επιπτώσεων του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, να οδηγηθούμε στον ενεργειακό μετασχηματισμό και να εξελιχθούμε σε μια εταιρεία παροχής ενεργειακών λύσεων χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Όραμα & Στρατηγική Ενεργειακής Μετάβασης Ομίλου

Μοχλοί ανάπτυξης μέσω της Ενεργειακής Μετάβασης

Αύξηση του Μεριδίου του Χαρτοφυλακίου
των ΑΠΕ και του Φυσικού Αερίου

Γιατί είναι ουσιαστικό;

Αποτελούν βασικούς άξονες ανάπτυξης στρατηγικής σημασίας για τον Όμιλο, καθώς συνεισφέρουν στη δημιουργία αξίας και στη διαχείριση κινδύνων. Ιδιαίτερα οι ΑΠΕ έχουν ανταγωνιστικές οικονομικές αποδόσεις, διαφοροποιούν το ενεργειακό μίγμα, υποστηρίζουν βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αντιστάθμιση κινδύνων μειώνοντας το κόστος εκπομπών CO2 και υποκαθιστώντας ορυκτά καύσιμα, ενισχύουν συνέργειες μεταξύ των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου και συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής. Η αυξημένη χρήση Φυσικού Αερίου στον τομέα της διύλισης τόσο ως καύσιμο όσο και ως πρώτη ύλη μειώνει σημαντικά το περιβαλλοντικό και ανθρακικό αποτύπωμα της δραστηριότητας αυτής.

Η προσέγγισή μας

Μακροχρόνια στρατηγική επιδίωξη του Ομίλου ΕΛΠΕ, είναι η εμφατική μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος σε όλες του τις δραστηριότητες και η επίτευξη του κρίσιμου οράματος προκειμένου να πρωταγωνιστήσει στην Ενεργειακή Μετάβαση στην Ανατολική Μεσόγειο, μεγιστοποιώντας τις αποδόσεις στις βασικές του δραστηριότητες και αναπτύσσοντας ένα διαφοροποιημένο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο. Στον τομέα των ΑΠΕ η στρατηγική ανάπτυξης αποτελεί έναν συνδυασμό ωρίμανσης ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου έργων (ΦΒ, αιολικά, βιομάζα) καθώς και στοχευμένων εξαγορών ώριμων ή σε λειτουργία έργων. Στον τομέα του Φυσικού Αερίου εστιαζόμαστε σε εμπορικές δραστηριότητες, όπως επενδύσεις σε πρατήρια CNG (συμπιεσμένου φυσικού αερίου) σε συνεργασία με την ΔΕΠΑ, αλλά και η δραστηριοποίηση στην προμήθεια και στην λιανική πώληση φυσικού αερίου μέσω της Elpedison (κοινοπραξία με την Edison).

Η φιλοδοξία μας

Ανάπτυξη σημαντικής επιχειρηματικής δραστηριότητας ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, με στόχο εγκατεστημένη ισχύ 300 MW έως το 2021 και 600 MW έως το 2025 με αποφυγή αντίστοιχων εκπομπών CO2. Ενίσχυση της θέσης μας στον κλάδο του φυσικού αερίου με έμφαση στις εμπορικές δραστηριότητες.

Το Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και οι στόχοι για την ενέργεια και για την κλιματική αλλαγή αποτελούν σημαντική πρόκληση για τον Όμιλο λόγω της κύριας δραστηριότητας του στον κλάδο διύλισης πετρελαίου και την επιτάχυνση της πορείας αυτού του κλάδου προς την κλιματική ουδετερότητα. Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί ευκαιρία για την περαιτέρω ανάπτυξη και ηγετική παρουσία στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και το φυσικό αέριο, ως βασικό καύσιμο μετάβασης. Έτσι, σχεδιάζουμε και έχουμε ξεκινήσει την υλοποίηση του ενεργειακού μετασχηματισμού μας για μια οικονομία κλιματικά ουδέτερη, ανταποκρινόμενοι στη συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης ενέργειας και στην ασφάλεια εφοδιασμού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη του Στόχου 7 & του Στόχου 13 του ΟΗΕ.

Αύξηση ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας & επενδύσεις

Η βέλτιστη ενεργειακή αποδοτικότητα και η εξοικονόμηση ενέργειας ήταν και παραμένουν τα κυριότερα εργαλεία για τη συμβολή μας στην αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Αν και οι συνεχώς βελτιούμενες προδιαγραφές καυσίμων (μηδενικού θείου) την τελευταία δεκαετία συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ατμόσφαιρας ταυτόχρονα αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή τους. Παρ’ όλα αυτά τα διυλιστήρια του Ομίλου, μέσα από επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας, έχουν καταφέρει να παράγουν καθαρά καύσιμα με υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα. Η χρήση καθαρότερων αερίων καυσίμων στην παραγωγική διαδικασία όπως φυσικό αέριο και αέριο διυλιστηρίου (refinery gas) μεγιστοποιείται ενώ μειώνεται η κατανάλωση υγρών καυσίμων.

Παράλληλα, για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, ο Όμιλος επενδύει σημαντικά σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) καθώς και σε νέες τεχνολογίες στην ενέργεια και στις μεταφορές.

Στόχοι & Επιδόσεις

Στόχοι

 1. Μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατά 50% μέχρι το 2030 (σε ευθυγράμμιση με το στόχο για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία μέχρι το 2050)
 2. Μείωση του δείκτη tn εκπομπών CO2/tn τροφοδοσίας αργού πετρελαίου (crude oil) κατά 5% ως το 2020.
 3. Ανάπτυξη χαρτοφυλακίου Ανανεώσιμων Πηγών εγκαταστημένης ισχύος περίπου 600 MW ως το 2025

Δείκτης tn εκπομπών CO2/tn τροφοδοσίας αργού*

*στοιχεία από το πρώτο έτος συγκρίσιμων επιπέδων λειτουργίας συστήματος διύλισης ΕΛΠΕ

Ο δείκτης tn εκπομπών CO2/tn τροφοδοσίας αργού πετρελαίου (crude oil) για τα τρία διυλιστήρια του Ομίλου παρακολουθείται σε σχέση με το έτος αναφοράς (2014) και η εξέλιξη – μείωση του την εξαετία 2014-2019 φτάνει το επίπεδο του 19,6%, υπερκαλύπτοντας τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί για μείωση 5% μέχρι το 2020. Εξετάζοντας τη μεταβολή του για ένα έτος, το 2019 σε σχέση με το 2018 σημειώθηκε μια μικρή μείωση κατά 0,4%. Η μείωση του εν λόγω δείκτη αντικατοπτρίζει τη συνεισφορά των σημαντικών δράσεων-έργων εξοικονόμησης ενέργειας και των υπόλοιπων επεμβάσεων αριστοποίησης λειτουργίας των διυλιστήριων του Ομίλου.

Επιδόσεις

Ο δείκτης tn εκπομπών CO2/tn τροφοδοσίας αργού πετρελαίου (crude oil) για τα τρία διυλιστήρια του Ομίλου παρακολουθείται σε σχέση με το έτος αναφοράς (2014) και η εξέλιξη – μείωση του την εξαετία 2014-2019 φτάνει το επίπεδο του 19,6%, υπερκαλύπτοντας τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί για μείωση 5% μέχρι το 2020. Εξετάζοντας τη μεταβολή του για ένα έτος, το 2019 σε σχέση με το 2018 σημειώθηκε μια μικρή μείωση κατά 0,4%. Η μείωση του εν λόγω δείκτη αντικατοπτρίζει τη συνεισφορά των σημαντικών δράσεων-έργων εξοικονόμησης ενέργειας και των υπόλοιπων επεμβάσεων αριστοποίησης λειτουργίας των διυλιστήριων του Ομίλου.

Στο παρακάτω διάγραμμα παρατίθενται οι τελικές επαληθευμένες εκπομπές CO2 των τριών διυλιστηρίων για τα έτη 2018 (για λόγους σύγκρισης) και 2019, καθώς και των δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών για το 2019.

Επαληθευμένες εκπομπές και δωρεάν δικαιώματα CO2 στα τρία διυλιστήρια του Ομίλου 2019

Η συνολική κατανάλωση ενέργειας του Ομίλου, όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα, είναι ελαφρώς αυξημένη κατά 2% σε σύγκριση με το έτος 2018. Η διαφορά προκύπτει κυρίως λόγω της λειτουργίας για παραγωγή καυσίμων ναυτιλίας νέων αυστηρών προδιαγραφών (IMO) του διυλιστηρίου Ασπροπύργου τους τελευταίους μήνες του έτους.

Συνολική κατανάλωση ενέργειας Ομίλου 2013-2019

Επενδύοντας στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλα τα διυλιστήρια του Ομίλου λειτουργούν μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας, αξιοποιώντας καθαρότερα αέρια και ρεύματα της παραγωγικής διαδικασίας και έτσι συνεισφέρουν στην αποφυγή σημαντικού ποσοστού εκπομπών CO2 (παρακάτω διάγραμμα), οι οποίες θα εκπέμπονταν αν η ποσότητα ιδιοπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προερχόταν από τον εξωτερικό πάροχο.

Συμβολή της ιδιοπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στα εγχώρια διυλιστήρια του Ομίλου και εκπομπές CO2 που αποφεύχθηκαν λόγω της ιδιοπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε συνάρτηση με αυτές της συνολικής κατανάλωσης

Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, το 2019, η ιδιοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια αποτέλεσε περίπου το 25% της συνολικής καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά τρόπο παραγωγής

Ο Όμιλος παρακολουθεί επιπλέον και τις άλλες έμμεσες εκπομπές από τις δραστηριότητές του. Ενδεικτικά αναφέρεται η εκτίμηση των εκπομπών CO2 από τις μεταφορές με πλοία πρώτων υλών και προϊόντων και η εκτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος (έργο carbon footprint) από το σύνολο των δραστηριοτήτων στα κτήρια γραφείων του Ομίλου (κεντρικές υπηρεσίες και διυλιστήρια Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης – πιστοποίηση My Climate).

Το 2019, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμετείχε για δεύτερη φορά στη διαδικασία αξιολόγησης του CDP (συνέχεια του Carbon Disclosure Project), το μεγαλύτερο πρόγραμμα συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κατανάλωσης ενέργειας και αξιολόγησης του τρόπου ανταπόκρισης των εταιρειών στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της κλιματικής αλλαγής, σε παγκόσμιο επίπεδο. Σημειώνεται ότι από το 2018, το CDP έχει ενσωματώσει ερωτήσεις του Task Force on Climate-related Financial Disclosures/TCFD, οι οποίες επικεντρώνονται στους χρηματοοικονομικούς κινδύνους και ευκαιρίες της κλιματικής αλλαγής.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (μία από τις 5 εταιρίες στην Ελλάδα που συμμετείχε στην αξιολόγηση το 2019, αλλά ταυτόχρονα και η μία απο τις δύο εταιρίες με βιομηχανική δραστηριότητα που συμμετείχαν), βαθμολογήθηκε εκ νέου με B-, επιβεβαιώνοντας έτσι, την διαχρονική προσύλωση του Ομίλου όχι μόνο στην διαχείριση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής αλλά και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με κύριο γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και ένα χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα. Αποτελεί δε, ιδιαίτερα σημαντική διάκριση, αφού αξιολογήθηκε και πάλι, πάνω απο τον μέσο όρο της πετρελαϊκής βιομηχανίας, η οποία στο σύνολο της βαθμολογήθηκε με C (δηλαδή μια βαθμίδα χαμηλότερα). Στόχος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι να σταθεροποιηθεί στο επίπεδο Management (μετά και την ολοκλήρωση της ανάλυσης σεναρίων) και μέσω της υλοποίησης της στρατηγικής και της βελτίωσης των επιδόσεων της όσον αφορά στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, μελλοντικά να ανέβει στην κατηγορία Leadership του CDP.

Κίνδυνοι & Ευκαιρίες

Η κλιματική αλλαγή έχει πλέον αναγνωριστεί ως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα. Δράσεις για την προσαρμογή και το μετριασμό των επιπτώσεών της έχουν νομοθετηθεί και αποτελούν προτεραιότητα σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο. Για τον Όμιλο ΕΛΠΕ, ο μετριασμός αλλά και η προσαρμογή στην κλίματική αλλαγή αποτελούν βασικό κομμάτι της στρατηγικής του για βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, πρώτο βήμα για το αποτελεσματικό σχεδιασμό των δράσεων αποτελεί η αποτύπωση και η διαχείριση των κινδύνων αλλά και των ευκαιριών που υπάρχουν. Για τον βραχυπρόθεσμο αλλά και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της στρατηγικής, αναλύονται διεξοδικά οι πιθανοί κίνδυνοι και οι σχετικές χρηματοοικονομικές επιπτώσεις, τόσο από την πλευρά της αντιμετώπισης (mitigation) του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής όσο και από πλευράς της στρατηγικής προσαρμογής (adaptation) στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (π.χ. για την περίπτωση των φυσικών μεταβολών, οι οποίες εκτιμώνται ως σημαντικές για εγκαταστάσεις κοντά στο παράκτιο μέτωπο της Ελλάδας). Αυτές εξετάζονται και αναλύονται μέσα από διαφορετικούς πυλώνες όπως π.χ. την υφιστάμενη και την επικείμενη νομοθεσία, τις νέες τεχνολογίες αλλά και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος, ενώ παράλληλα αναλύονται και οι διεθνείς προβλέψεις για την ενεργειακή αγορά και την κλιματική αλλαγή, ούτως ώστε να χαραχθεί η μακροπρόθεσμη στρατηγική του Ομίλου.

Έτσι, προκύπτουν μια σειρά από επιπτώσεις και κινδύνους, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί, όπως το αυξημένο κόστος για καύσιμα και πρώτες ύλες, η μειωμένη ζήτηση ενεργοβόρων προϊόντων καθώς και τα πρόσθετα μέτρα για τον έλεγχο και περιορισμό των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ΑτΘ) και από τη συμμετοχή στο Συστήμα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ – EU ETS).

Για το 2019, οι προφανείς χρηματοοικονομικές επιπτώσεις για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, σχετίστηκαν άμεσα με το κόστος κάλυψης του ελλείμματος δικαιωμάτων εκπομπών, καθώς και τα τρία διυλιστήρια του Ομίλου στην Ελλάδα συμμετέχουν στο EU ETS. Για την περίοδο 2013-2020 (3η φάση εμπορίας δικαιωμάτων) και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες κατανομής δικαιωμάτων, το κόστος συμμόρφωσης έχει αυξηθεί σημαντικά, ιδίως εντός του 2019, λόγω της σημαντικής αύξησης της τιμής των δικαιωμάτων (αύξηση 60% για το 2019 σε σχέση με τα επίπεδα του 2018) αλλά και της μειούμενης κατανομής δικαιωμάτων από χρόνο σε χρόνο λόγω της αύξησης του ενιαίου διατομεακού διορθωτικού συντελεστή (CSCF). Επιπροσθέτως, με βάση τις πρόσφατες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εφαρμογή μηχανισμού αποθέματος δικαιωμάτων (Market Stability Reserve) και την αναδιάρθρωση του ΣΕΔΕ για την περίοδο 2021-2030 (4η φάση εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών), αναμένεται περαιτέρω αύξηση της τιμής των δικαιωμάτων (€/tn), η οποία θα επηρεάσει άμεσα και το μελλοντικό κόστος συμμόρφωσης. Με την ταυτόχρονη μείωση των δωρεάν δικαιωμάτων στην 4η φάση, ο Όμιλος θα κληθεί να καλύψει ένα μεγάλο επιπρόσθετο κόστος, παρά την κατάταξή του στους τομείς που κινδυνεύουν από διαρροή άνθρακα (επιδείνωση της ανταγωνιστικότητάς του). Λόγω και της γεωγραφικής του θέση (σύνορα ΕΕ), ο Όμιλος κινδυνεύει περισσότερο, σε σχέση με Ομίλους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, από τον ανταγωνισμό από γειτνιάζουσες χώρες που δεν ανήκουν στο ΣΕΔΕ και παράγουν τα ίδια προϊόντα χωρίς πρόσθετο λειτουργικό κόστος λόγω του επονομαζόμενου κόστους άνθρακα.

Επιπρόσθετα, λόγω του ότι για δραστηριότητες ηλεκτροπαραγωγής δεν κατανέμονται δωρεάν δικαιώματα από το 2013, τα διυλιστήρια επιβαρύνονται επιπλέον με το αυξημένο κόστος για την ηλεκτρική ενέργεια που αγοράζουν, καθώς το κόστος αγοράς δικαιωμάτων για την ηλεκτροπαραγωγή μετακυλίεται στους καταναλωτές.

Οι παραπάνω κίνδυνοι (αυξημένο κόστος CO2, μετάβαση σε μια οικονομία ουδέτερου ανθρακικού αποτυπώματος, αλλαγές στην ζήτηση και τις προτιμήσεις των καταναλωτών) αξιολογούνται από την διοίκηση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σε συνεχόμενη βάση, εντός κάθε οικονομικού έτους, εντοπίζονται επενδυτικές ευκαιρίες (λ.χ. ανάπτυξη των ΑΠΕ, αύξηση ενεργειακής απόδοσης, ανάπτυξη προϊόντων χαμηλών εκπομπών) και χαράσσεται η στρατηγική του Ομίλου. Η πιστή εφαρμογή της, έχει ήδη συνεισφέρει στη μείωση του ελλείμματος και του λειτουργικού κόστους άνθρακα μέσω της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, ενώ παράλληλα καύσιμα χαμηλότερου ανθρακικού αποτυπώματος ήδη αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του κύκλου εργασιών της ΕΛΠΕ.

Ο Όμιλος αναγνωρίζει επιπλέον ως ευκαιρία τις νέες, χαμηλών εκπομπών άνθρακα, τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί με γνώμονα την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Λόγω της άμεσης ανάγκης για δράση, οι περισσότερες νέες τεχνολογίες άμεσα αξιολογούνται ως προς τις δυνατότητες εφαρμογής και την αποτελεσματικότητα τους, ώστε να μειώνονται οι πιθανοί κίνδυνοι και να μεγιστοποιούνται τα οφέλη.

Τέλος, συνεχίζεται η αξιολόγηση πιθανών ευκαιριών για περαιτέρω διείσδυση στο φυσικό αέριο, αφού αποτελεί το καύσιμο μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλότερων εκπομπών αλλά και στα προηγμένα βιοκαύσιμα, μέσω της υλοποίησης ποικίλων προγραμμάτων R&D. Ήδη στα διυλιστήρια του Ομίλου, το φυσικό αέριο έχει αντικαταστήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα υγρά καύσιμα. Στόχος του Ομίλου είναι ο μετασχηματισμός του σε καινοτόμο ενεργειακό Όμιλο παροχής πλήθους ενεργειακών προϊόντων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, διατηρώντας την ηγετική του θέση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

Βιοκαύσιμα και ΑΠΕ

Τα βιοκαύσιμα αποτελούν τα μόνα άμεσα υποκατάστατα των ορυκτών καυσίμων, που διατίθενται σήμερα σε μεγάλη κλίμακα για καύσιμα μεταφορών, ενώ η χρήση τους συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) των οχημάτων και σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές, χωρίς να απαιτούνται σημαντικές μετατροπές στα οχήματα και στα δίκτυα διανομής. Μέχρι σήμερα ο όρος βιοκαύσιμα για την ελληνική αγορά αναφέρεται κυρίως στο βιοντίζελ, καύσιμο παρόμοιων ιδιοτήτων με το ντίζελ, το οποίο χρησιμοποιείται ως συστατικό (μετά από ανάμειξη με το συμβατικό ντίζελ) σε όλα τα ντιζελοκίνητα οχήματα, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή μίγματος.

Παράλληλα, από το 2019 τέθηκε σε εφαρμογή στην εγχώρια αγορά η νέα προδιαγραφή για προσθήκη βιοκαυσίμων στη βενζίνη σε ποσοστό 1% σε ενεργειακό περιεχόμενο, το οποίο θα αυξηθεί σε 3.3% για το 2020. Για τη συμμόρφωση με τη νέα νομοθεσία, ο Όμιλος ΕΛΠΕ προέβη σε μετατροπή των υφιστάμενων μονάδων παραγωγής μεθυλαιθέρα (MTBE και TAME) του διυλιστηρίου Ασπροπύργου προς τις αντίστοιχες μονάδες αιθυλαιθέρα (ETBE/TAEE), χρησιμοποιώντας βιοαιθανόλη ως α’ ύλη στην αντίδραση αιθεροποίησης. Η αναβάθμιση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και οι δύο μονάδες ήταν έτοιμες προς λειτουργία εντός του 2019.

Βιοντίζελ που παραλήφθηκε και χρησιμοποιήθηκε στο ντίζελ κίνησης

Έτος Βιο-ντιζελ (lt) % κ.ο στο ντίζελ κίνησης
2017 112.338.000 7,11
2018 1107.448.000 7,07
2019 99.508.000 7.07

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Τα τελευταία οκτώ χρόνια έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν ήδη σταθμοί ΑΠΕ συνολικής ισχύος 26MW κυρίως σε ακίνητα του Ομίλου και άλλες εκτάσεις. Συγκεκριμένα, σε λειτουργία βρίσκονται φωτοβολταϊκοί σταθμοί συνολικής ισχύος 19 MW σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Καρδίτσα και ένα αιολικό πάρκο ισχύος 7 MW στην Πύλο Μεσσηνίας. Επίσης βρίσκονται σε λειτουργία 12 φωτοβολταϊκοί σταθμοί αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (πρόγραμμα net-metering), συνολικής ονομαστικής ισχύος 150 kW σε ισάριθμα πρατήρια υγρών καυσίμων ΕΚΟ και ΒΡ. Σε διάφορα στάδια ανάπτυξης βρίσκονται φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ονομαστικής ισχύος 796 MW, αιολικά 70 MW καθώς και 2 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από καύση βιομάζας (προερχόμενης από υπολειμματική γεωργία) συνολικής ισχύος 9,7 MW. Ειδικότερα εντός του 2019 υποβλήθηκαν αιτήσεις για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 519 MW για φωτοβολταϊκά και 70 MW για αιολικά. Επιπλέον, σε συνεργασία με την ΛΑΡΚΟ, αναπτύσσεται ένα χαρτοφυλάκιο συνολικής ισχύος 73 MW φωτοβολταϊκών. Επιπλέον αυτών, εντός του 2020 υπεγράφη με την εταιρεία JUWI η σύμβαση για εξαγορά, κατασκευή και λειτουργία του φωτοβολταϊκού έργου 204 MW στην Κοζάνη, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα και το 5ο μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Με βάση το χρονοδιάγραμμα, η κατασκευή του πρόκειται να ξεκινήσει εντός του 2ου εξαμήνου του 2020 και να ολοκληρωθεί το τέλος του 2021.

Η συνολική παραγωγή ενέργειας από τους ΦΒ σταθμούς του Ομίλου έχει ξεπεράσει τις 56 GWh από την έναρξη λειτουργίας τους και η παραγωγή του αιολικού πάρκου στη Μεσσηνία ξεπέρασε τις 93 GWh αντίστοιχα. Η συνολική αποφυγή εκπομπών CO2 υπερβαίνει τους 149.000 τόνους.

Επόμενα βήματα

 • Βελτιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης εγκαταστάσεων, έργα εξοικονόμησης ενέργειας
 • Μελέτη σεναρίων για τις ευκαιρίες–κινδύνους από την κλιματική αλλαγή και επαναξιολόγηση της εσωτερικής τιμής άνθρακα
 • Μελέτη για τις δράσεις-έργα που απαιτούνται για την προσαρμογή (adaptation) των εγκαταστάσεων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής των εγκαταστάσεων του Ομίλου (σε εξέλιξη)
 • Επέκταση επενδύσεων σε ΑΠΕ
Προηγούμενη Ενότητα Αγορά
Επόμενη Ενότητα Περιβάλλον, Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή Ποιότητα Αέρα