Δημιουργία Αξίας

  • 3.520
    άμεσες θέσεις εργασίας στον όμιλο

  • 236 εκατ. €
    στο προσωπικό (μισθοί και πρόσθετες παροχές)

  • 197 εκατ. €
    απ’ ευθείας στο Δημόσιο μέσω άμεσων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών

Δημιουργία
Αξίας

Δημιουργία & Διανομή
Άμεσης Οικονομικής Αξίας

Γιατί είναι ουσιαστικό;

Η εταιρεία δημιουργεί και διανέμει αξία στην οικονομία και την κοινωνία και διερευνά νέους τρόπους για την μεγιστοποίηση αυτής της αξίας, μέσω των προϊόντων/υπηρεσιών της ή/και θέσεων εργασίας. Ο όρος αξία περιλαμβάνει τα οφέλη που λαμβάνουν οι κοινωνικοί εταίροι, χρηματικά και μη, τα οποία προσδιορίζουν τελικά την αξία της ίδιας της επιχείρησης.

Η προσέγγισή μας

Για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την οικονομία και κοινωνία, επιβεβαιώνει την υπεύθυνη στάση και την πολυετή προσφορά του Ομίλου και των θυγατρικών του.

Ο Όμιλος υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις, διατηρεί σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας και συμβάλλει στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών στις χώρες που δραστηριοποιείται δημιουργώντας, επιπροσθέτως, έμμεσα αποτελέσματα στην ανάπτυξη, την απασχόληση και το εθνικό προϊόν. Επιπλέον, ο Όμιλος μέσα από τις δραστηριότητές του, συλλέγει και αποδίδει σημαντικό μέρος των έμμεσων φόρων του Δημοσίου (Ε.Φ.Κ και ΦΠΑ).

Επίσης, σημαντική είναι η προσφορά του Ομίλου και στην ευρύτερη κοινωνία μέσω συγκεκριμένων παρεμβάσεων, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες και στην υποστήριξη της νέας γενιάς.

Τέλος, σε παγκόσμιο επίπεδο το κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα του Ομίλου συμβάλλει στην συλλογική προσπάθεια για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Η φιλοδοξία μας

Στόχος του Ομίλου είναι η διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματός του και η υιοθέτηση ολοένα και περισσότερο της δημιουργίας αξίας για την οικονομία και την κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες των κοινωνικών εταίρων και αφουγκραζόμενος τις επιθυμίες τους.

Αλυσίδα Αξίας