Απολογισμός
Βιώσιμης Ανάπτυξης &
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2019

Μήνυμα προς τους Κοινωνικούς Εταίρους

Πρώτη προτεραιότητα ήταν και εξακολουθεί να είναι η προστασία της υγείας και ασφάλειας όλων των εργαζομένων του Ομίλου αλλά και των συνεργατών, πελατών, προμηθευτών, με ταυτόχρονη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και των ευπαθών ομάδων.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο Όμιλος με μια ματιά

Ο Όμιλος (με έδρα στην Αθήνα, Χειμάρρας 8Α Μαρούσι) αποτελείται από 43 εταιρείες συμπεριλαμβανομένης και της εισηγμένης στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου μητρικής εταιρείας. Ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια εμπορία, μέσω της θυγατρικής του ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ), η οποία δραστηριοποιείται στην εγχώρια λιανική εμπορία καθώς και στις πωλήσεις υγραερίου, βιομηχανικών, αεροπορικών, ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Καθορισμός Ουσιαστικών Θεμάτων
Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στον Όμιλό μας, σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις αρχές και αξίες, τη στρατηγική, τις δραστηριότητες, την αγορά, τη γειτνίαση και το κοινωνικό σύνολο, επαναπροσδιορίζουμε ποιοι είναι οι κοινωνικοί μας εταίροι (stakeholders), που επηρεάζουν ή/και επηρεάζονται σημαντικά από τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με στόχο την εξασφάλιση της αμφίδρομης και αποτελεσματικής επικοινωνίας.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κοινωνία

360^ Ενέργειες Η συνεργασία μας τόσο με την ευρύτερη κοινωνία όσο και με τις τοπικές κοινωνίες, που γειτνιάζουν οι εγκαταστάσεις μας είναι διαρκής, πολυδιάστατη και ουσιαστική. Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Όμιλος είναι συνδεδεμένες με τις ανάγκες κάθε περιοχής και διαμορφώνονται μέσα από ανοιχτό διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με τη διεξαγωγή ερευνών και προσδιορισμό των ουσιαστικών θεμάτων, ερευνών κοινής γνώμης, δημόσιες συζητήσεις και διαβουλεύσεις.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ