Ψηφιακός Μετασχηματισμός

 • Ψηφικακό
  Διυλιστήριο

 • Ψηφιακές Ομιλικές Διαδικασίες

 • Ψηφιακή Λιανική Εμπορία

Ψηφιακός
Μετασχηματισμός

Ανάπτυξη Καινοτομίας
& Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Γιατί είναι ουσιαστικό;

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός δεν είναι μια ακόμα επιχειρησιακή επιλογή αλλά μια σύγχρονη αναγκαιότητα, γι’ αυτό και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των στρατηγικών προτεραιοτήτων του Ομίλου, που στοχεύει και θα συμβάλλει:

 • Στη βελτίωση της εταιρικής απόδοσης: Αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία, μειώνοντας παράλληλα το λειτουργικό κόστος (π.χ. μέσω βελτιωμένης παραγωγικότητας και επιχειρησιακής ευελιξίας, αυξημένης ποιότητας & ταχύτητας εταιρικών λειτουργιών, ταχύτερης εμπορικής απόκρισης και εξατομικευμένης εμπειρίας πελατών).
 • Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του ανταγωνισμού: Οι περισσότεροι παίκτες πετρελαίου & αερίου στη Μεσόγειο (αλλά και παγκοσμίως) έχουν ξεκινήσει το ψηφιακό τους ταξίδι, αποκομίζοντας ήδη σημαντικά οφέλη.
 • Στην προώθηση νέων εργασιακών πρακτικών: Ενδυναμώνεται το υπάρχον ανθρώπινο κεφάλαιο με νέες γνώσεις, δεξιότητες, ταλέντα και σύγχρονες πρακτικές λειτουργίας. Παράλληλα, υιοθετούνται νέες προσεγγίσεις για την οργάνωση, τη συνεργασία και την αποδοτικότητα των ομάδων. Τέλος, ενσωματώνονται νέες δυνατότητες απόκρισης και ελαχιστοποίησης κινδύνων κατά τη διάρκεια μιας κρίσης (όπως αυτή του COVID-19).

Η προσέγγισή μας

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ έχει προχωρήσει στον απαραίτητο σχεδιασμό του Ψηφιακού Μετασχηματισμού σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του. Το 3ετές αυτό πρόγραμμα έχει μετρήσιμα και πολύ ελκυστικά αποτελέσματα και έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται.

Δεδομένου ότι η υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας του όλου εγχειρήματος, υιοθετούμε μια αξιόπιστη μεθοδολογία και ένα μοντέλο διαχείρισης που θα εξασφαλίζει την αναμενόμενη υπεραξία. Το πρόγραμμα διέπεται από μηχανισμούς ανατροφοδότησης συμπερασμάτων και προτάσεων, με σκοπό την δυνατότητα αναπροσαρμογής και διαρκούς βελτίωσης σε κάθε στάδιο του. Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι ένα έργο στο οποίο χαράσσεις έναν οδικό χάρτη και ολοκληρώνεται μόνο όταν φτάσεις στην γραμμή τερματισμού. Η ψηφιοποίηση επιτυγχάνεται με την κλιμακούμενη υλοποίηση και ενσωμάτωση εκατοντάδων περιπτώσεων χρήσης. Μια σημαντική πτυχή της προσέγγισής μας είναι το πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και η ενίσχυση του οργανισμού με νέες «ψηφιακές» δυνατότητες, επιτρέποντας σε όλους τους δυνητικούς συμμετέχοντες να συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή.

Με δεδομένο ότι ο Όμιλος ΕΛΠΕ αποτελείται από διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα, έχουμε χωρίσει το πρόγραμμα σε τρεις διαφορετικούς πυλώνες και με αντίστοιχες πρωτοβουλίες:

 • Ψηφιακό Διυλιστήριο,
 • Ψηφιακές Ομιλικές Υποστηρικτικές Διαδικασίες και
 • Ψηφιακή Λιανική Εμπορία.

Η φιλοδοξία μας

Φιλοδοξία μας είναι να χρησιμοποιήσουμε τις ψηφιακές τεχνολογίες και δυνατότητες (όπως τα Προηγμένα Analytics, η Μηχανική Μάθηση, το Cloud, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η βελτιστοποίηση/ Αυτοματοποίηση Διεργασιών και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων), προκειμένου να επιτύχουμε:

 • Ένα συνεργατικό, συνδεδεμένο και ψηφιακό διυλιστήριο που θα προσδίδει κίνητρο και αξία στους εργαζόμενους, θα δημιουργεί πρόσθετο οικονομικό όφελος για την εταιρεία και θα
  βελτιώνει τις λειτουργίες των παραγωγικών μονάδων,
 • Την Ψηφιακά υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων και αποδοτικές εταιρικές διαδικασίες,
 • Καλύτερη γνώση και εξυπηρέτηση των συνεργατών και εταιρικών πελατών, καθώς και αυξημένη αλληλεπίδραση στον τομέα της λιανικής,

δημιουργώντας σημαντική εμπορική προστιθέμενη αξία για τον οργανισμό και τους πελάτες μας.

Το Όραμα του Προγράμματος

Καθώς διανύουμε μία εποχή όπου η ψηφιακή τεχνολογία αναδιαμορφώνει κάθε κλάδο της βιομηχανίας, η ενσωμάτωση ψηφιακών λύσεων σε κάθε περιοχή δραστηριότητας του Ομίλου αποτελεί άμεση αναγκαιότητα. Τα οφέλη της αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας είναι πλέον παγκοσμίως αποδεκτά, γεγονός που ενισχυεται από το πλήθος των επενδύσεων που πραγματοποιούνται προς την κατεύθυνση αυτή. Το όραμα του ψηφιακού μετασχηματισμού για τα Ελληνικά Πετρέλαια, καθώς και τα οφέλη του, συνοψίζονται στους ακόλουθους 3 βασικούς πυλώνες:

Ψηφιακό Διυλιστήριο

Ένα σύγχρονο ψηφιακό, διασυνδεδεμένο διυλιστήριο που θα προσδίδει κίνητρο και αξία στους εργαζόμενους, θα δημιουργεί πρόσθετο οικονομικό όφελος για την εταιρεία και θα βελτιώνει τις λειτουργίες των παραγωγικών μονάδων:

 • Βελτιστοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού και παραγωγής μέσα από την συνδυαστική χρήση λειτουργικών δεδομένων και την εξαγωγή αξιοποιήσιμων επιχειρησιακών συμπερασμάτων και προτάσεων.
 • Βελτίωση της αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας και ομαλής λειτουργίας των κρίσιμων υποδομών (μονάδες), μεγιστοποιώντας τα οφέλη της προγνωστικής και προληπτικής συντήρησης, καταλήγοντας σε βελτιστοποιημένο κόστος λειτουργίας.
 • Ψηφιακά συνδεδεμένο εργατικό δυναμικό για την εξασφάλιση ασφάλειας, συνεργασίας και αποτελεσματικότητας.

Ψηφιακές Ομιλικές Διαδικασίες

Ψηφιακά υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων και αποδοτικές εταιρικές διαδικασίες:

 • Αυτοματοποιημένες διαδικασίες που τροφοδοτούνται και βασίζονται σε έγκυρα, επίκαιρα και συνδυαστικά δεδομένα.
 • Ένας οργανισμός με στοχευμένη, αποτελεσματικότερη και ταχύτερη λήψη αποφάσεων σε όλες τις εταιρικές λειτουργίες.
 • Αποδοτικότεροι τρόποι εργασίας και νέες τεχνικές συνεργασίας σε όλο τον Όμιλο, μέσω της αυτοματοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών, της εισαγωγή καινοτόμων εργαλείων που αναδεικνύουν και αξιοποιούν τα διαθέσιμα εταρικά και παραγωγικά δεδομένα.

Ψηφιακή Λιανική Εμπορία

Καλύτερη γνώση και εξυπηρέτηση των πελατών:

 • Εξατομικευμένη εμπειρία πελατών, που οδηγεί σε αυξανόμενη πιστότητα, ενίσχυση του εμπορικού σήματος, βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών και υψηλότερη κερδοφορία.
 • Στοχευμένη τιμολόγηση, βασιζόμενη σε πλήθος πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων, για βέλτιστα περιθώρια κέρδους.
 • Μεγιστοποιημένη ανταγωνιστικότητα.

Οφέλη Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Βάσει της απόδοσης του Ομίλου στο παρελθόν, της αναλυτικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε και των σημείων αναφοράς διεθνώς, έχει οριστεί μια συγκεκριμένη οικονομική φιλοδοξία και αναμένεται να παραχθεί σημαντική αξία από τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό.

Δομή προγράμματος

Προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση του έργου, η ομάδα του Ομίλου έχει ετοιμάσει μια δομή προγράμματος με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 • Όραμα, χαρτοφυλάκιο και οδικός χάρτης: Αναθεώρηση του οράματος ανά Επιχειρηματική Μονάδα και προετοιμασία χαρτοφυλακίου και οδικού χάρτη πρωτοβουλιών που αποτελούνται από Ψηφιακά Σενάρια Χρήσης (Digital Use Cases) και αναβάθμιση/εκσυγχρονισμό λειτουργικών συστημάτων.
 • Ψηφιακά Σενάρια Χρήσης (Digital Use Cases): Πρωτοβουλίες που χρησιμοποιούν νέες ψηφιακές τεχνολογίες για την επίλυση συγκεκριμένων επιχειρηματικών προβλημάτων και την εξασφάλιση πρώιμων ωφελειών.
 • Επιχειρησιακές Εφαρμογές: Νέες ή αναβαθμισμένες επιχειρηματικές εφαρμογές Πληροφορικής και Τεχνολογίας Λειτουργιών για τον εκσυγχρονισμό των βασικών επιχειρηματικών απαιτήσεων.
 • Ψηφιακοί Επιταχυντές: Ψηφιακές τεχνολογίες και οριζόντιες δυνατότητες πληροφορικής.
 • Υποδομές και ασφάλεια: Υποκείμενες υποδομές Πληροφορικής και Τεχνολογίας Λειτουργιών, και αναγκαία μέτρα ασφαλείας.
 • Γράφειο ελέγχου και αξιολόγησης προοδου Ψηφιακού Μετασχηματισμού: Ορισμός διακυβέρνησης του προγράμματος, μοντέλο ψηφιακής οργάνωσης και λειτουργίας, ίδρυση Ψηφιακής Ακαδημίας.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εξειδικευμένη Γνώση

Η σημαντικότερη προϋπόθεση για να μπορέσει να υλοποιηθεί επιτυχώς το πρόγραμμα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας με την απόκτηση των απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων, όπως:

 • Αναβαθμισμένες ικανότητες διαχείρισης του προγράμματος, από τους βασικούς ρόλους για την επίτευξη του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου.
 • Αναβαθμισμένες ικανότητες και εξειδικευμένες γνώσεις στην ψηφιακή τεχνολογία, από τα βασικά πεδία δραστηριοτήτων στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Ομίλου (προηγμένα analytics, αυτοματοποίηση διεργασιών, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, κλπ.).
 • Εξειδικευμένες γνώσεις στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και σε βάθος γνώση των επιχειρησιακών διαδικασιών στις λειτουργικές μονάδες που μπορεί να επηρρεάσει.

Ένα μεγάλο μέρος του οργανισμού αναμένεται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα και να έχει μια ιδιαίτερα θετική επίδραση από την όλη διαδικασία υλοποίησης.