Πρότυπα βιωσιμότητας
& διασφάλιση

Οδηγός Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG-ATHEX

O Όμιλος, ως εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υιοθετεί για πρώτη φορά τον «Οδηγό δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών» του ΧΑ (Advanced metrics & Sector-specific metrics) και παρουσιάζει τις επιδόσεις του σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), επιδιώκοντας αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους επενδυτές μέσω ποιοτικών και συγκρίσιμων στοιχείων.

Περιβάλλον (E)
ID Ονομασία Δείκτη Παραπομπή σε GRI Standards &
σε Ενότητα του Απολογισμού

C-E1

Άμεσες Εκπομπές (Scope 1)

305-1

C-E2

Έμμεσες Εκπομπές (Scope 2)

305-2

C-E3

Κατανάλωση Ενέργειας εντός του οργανισμού

302-1

A-E1

Άλλες Έμμεσες Εκπομπές (Scope 3)

305-3

A-E2

Κίνδυνοι και Ευκαιρίες από την Κλιματική Αλλαγή

102-15

SS-E1

Στρατηγική Διαχείρισης Εκπομπών

Κλιματική Αλλαγή

SS-E2

Εκπομπές Ατμοσφαιρικών Ρύπων

305-7

SS-E3

Κατανάλωση Νερού

303-1, 303-3, 303-4, 303-5

SS-E5

Διαχείριση Αποβλήτων

306-2

Κοινωνία (S)
ID Ονομασία Δείκτη Παραπομπή σε GRI Standards &
σε Ενότητα του Απολογισμού

C-S1

Γυναίκες Εργαζόμενες

405-1

C-S2

Γυναίκες Εργαζόμενες σε Διευθυντικές Θέσεις

405-1

C-S3

Δείκτες Κινητικότητας Προσωπικού

401-1

C-S4

Κατάρτιση Εργαζομένων

404-1

C-S5

Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

412-1

C-S6

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

102-41, 407-1

C-S7

Αξιολόγηση Προμηθευτών

308-2, 414-1

Α-S1

Συμμετοχή Ενδιαφερομένων Μερών

102-40, 102-41, 102-42, 102-43, 102-44

Α-S2

Δαπάνες Κατάρτισης Εργαζομένων

404-1

Α-S3

Μισθολογική Διαφορά μεταξύ των δύο Φύλων

405-2

Α-S4

Αναλογία Αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου – Εργαζομένων

102-38

Α-S5

Έσοδα από Βιώσιμα Προϊόντα

201-2

SS-S6

Επίδοση σε Θέματα Υγείας και Ασφάλειας

403-2

Εταιρική Διακυβέρνηση (G)
ID Ονομασία Δείκτη Παραπομπή σε GRI Standards &
σε Ενότητα του Απολογισμού

C- G1

Εποπτεία Βιώσιμης Ανάπτυξης

102-20, 102-32

C-G2

Πολιτική Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

102-16, 205-1, 205-2, 205-3

C-G3

Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων

418 -1

Α- G1

Επιχειρηματικό Μοντέλο

201-1, Δημιουργία Αξίας, Ο Όμιλος με μια Ματιά

Α- G2

Ουσιαστικά Θέματα

102-47

Α- G3

Στόχοι ESG

102-15

Α- G4

Μεταβλητές Αμοιβές

102-35

Α- G5

Εξωτερική Διασφάλιση

102-56

SS – G1

Παραβιάσεις Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

205-3, 206-1

Πρότυπα Βιωσιμότητας & Διασφάλιση Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας
Πρότυπα Βιωσιμότητας & Διασφάλιση Εκθέσεις Διασφάλισης Ανεξάρτητου Φορέα