Εισαγωγή

Εισαγωγή

Εισαγωγή

Καλωσορίσατε στον Aπολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, που καλύπτει τις επιδόσεις μας για την Κοινωνία, την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον το 2019, καθώς και τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς για την εταιρεία.

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, από το 2005, δημοσιοποιεί Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με στόχο να συμβάλει στην καλύτερη επικοινωνία και ενημέρωση των κοινωνικών του εταίρων (stakeholders).

Η 15η ετήσια έκδοση παρουσιάζει την επιχειρηματική επίδοση του Ομίλου από τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες: την οικονομική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική, για την περίοδο από 01.01.2019 έως 31.12.2019.

H προσέγγισή μας είναι ευθυγραμμισμένη με την αποστολή και τις αξίες του Ομίλου και εκφράζει τον υπεύθυνο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους τομείς της υγείας και ασφάλειας, τις δεοντολογικά ορθές και διαφανείς επιχειρηματικές πρακτικές, τις περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες, το καλό εργασιακό κλίμα και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας.

Σκοπός και Εύρος

Τα στοιχεία που αναφέρονται στον Απολογισμό είναι ενοποιημένα σε επίπεδο Ομίλου, με μικρές εξαιρέσεις σε κάποιους τομείς. Ειδικότερα οι περιβαλλοντικοί δείκτες παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε επιχειρησιακή  μονάδα του Ομίλου.

Για την επιλογή των εταιρειών του Ομίλου που συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον Απολογισμό ελήφθησαν υπόψη

 • ο κατάλογος των εταιρειών που συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη οικονομική
  κατάσταση του Ομίλου (βλ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2019, σελ. 199-201,  και
 • η μελέτη ουσιαστικότητας των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Ομίλου (βλ. Materiality Map) καθώς και τα όρια επίδρασής τους (boundaries) (βλ. ανά ουσιαστικό θέμα: GRI 103 «Προσέγγιση Διαχείρισης») σύμφωνα με μια δέσμη κριτηρίων επιλογής, όπως ποσοστό συμμετοχής και έλεγχος, επιπτώσεις και κίνδυνοι, ύψος πωλήσεων, αριθμός εργαζομένων.

Συνεπώς οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον Απολογισμό αφορούν τις συγκεκριμένες 10 εταιρείες του Ομίλου:

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
 2. ΕΚΟ ΑΒΕΕ
 3. ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
 4. DIAXON ΑΒΕΕ
 5. ΟΚΤΑ AD SKOPJE
 6. JUGOPETROL AD
 7. HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LTD
 8. EKO BULGARIA EAD
 9. EKO SERBIA A.D
 10. ΕΛΠΕ Ε&Π ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Μεθοδολογία

Όλοι οι δείκτες, οι μονάδες μέτρησης, οι ποσότητες και τα μεγέθη που αναφέρονται στον Απολογισμό, αντιστοιχούν σε μετρήσεις και δεδομένα που καταγράφηκαν με τις καλύτερες διαθέσιμες πρακτικές, διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και διεθνείς κώδικες της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Διαφοροποιήσεις στις μεθόδους μέτρησης δεν υπάρχουν, σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις, αλλά έγινε η αναθεώρηση πληροφοριών στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Άλλοι περιορισμοί, εξαιρέσεις ή αλλαγές, δεν υπάρχουν, εκτός αν διαφορετικά αναφέρεται στο κείμενο.

Από το 2007, αξιοποιούμε το πρότυπο του Global Reporting Initiative (GRI) και την Έκθεση Προόδου CoP (Communication on Progress) στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας ως προς τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC) για τη σύνταξη αυτού του Απολογισμού.
Αναλυτικότερα εφαρμόζουμε:

 • Τα GRI Standards καθώς και τους Κλαδικούς Δείκτες “Oil & Gas Sector Supplement” – Comprehensive Level (βλ. αναλυτικότερα εδώ).
 • Τα 24 κριτήρια του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, Έκθεση CoP – Advanced Level (βλ. αναλυτικότερα εδώ).

Επιπλέον αναγνωρίζουμε τη σημασία της «Ατζέντας 2030», που είναι η κοινή δέσμευση κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και πολιτών σε όλο τον κόσμο για την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και δεσμευόμαστε για την ενσωμάτωσή τους σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου την επόμενη δεκαετία καθώς και για την διάχυσή τους προς όλα τα ενδιαφερόμενα μας μέρη.

Ο Όμιλος επίσης παρουσιάζει τα στοιχεία του με βάση τα 20 κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας (Επίπεδο Α), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Sustainable Greece 2020» και ουσιαστικά ανταποκρίνεται στην ανάγκη μέτρησης της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης (βλ. εδώ).

Τέλος, ως εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υιοθετεί για πρώτη φορά τον «Οδηγό δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών» του ΧΑ (Advanced metrics & Sector-specific metrics) και παρουσιάζει τις επιδόσεις του σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), επιδιώκοντας αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους επενδυτές μέσω ποιοτικών και συγκρίσιμων στοιχείων (βλ. εδώ).

Καθορισμός Ουσιαστικών Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Βάσει των Προτύπων Βιώσιμης Ανάπτυξης GRI (έκδοση 2016) και τις Αρχές Καθορισμού του Περιεχομένου (διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη), το Πλαίσιο Βιωσιμότητας, την Ουσιαστικότητα και την Πληρότητα, πραγματοποιήσαμε ανάλυση ουσιαστικότητας των 20 αναγνωρισμένων θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης που σχετίζονται με την δραστηριότητες του Ομίλου.

Για την αξιολόγηση της σημαντικότητας των θεμάτων αυτών διενεργήθηκαν

 • δύο ομάδες στοχευμένου ενδιαφέροντος (focus groups) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που συμμετείχαν οι κύριοι εκπρόσωποι από όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων μερών (βλ. Ομάδες Κοινωνικών Εταίρων ),
 • δέκα συνεντεύξεις με τους βασικούς εκπροσώπους των εργαζομένων και με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος,
 • μια ηλεκτρονική έρευνα στην οποία συμμετείχαν οι κύριοι εκπρόσωποι από όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων μερών (βλ. Ομάδες Κοινωνικών Εταίρων ) και
 • μια ηλεκτρονική έρευνα στην οποία συμμετείχαν στελέχη του Ομίλου.

Τα αποτελέσματα της ιεράρχησης επικυρώθηκαν από τη Διοίκηση του Ομίλου και ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση (συνδυασμός Άξονα Y & Χ στον χάρτη ουσιαστικότητας) με την ανάδειξη 11 ουσιαστικών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης (βλ. Materiality Map).

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα επαναπροσδιορίζουμε ποιοι είναι οι κοινωνικοί μας εταίροι (stakeholders), που επηρεάζουν ή/και επηρεάζονται σημαντικά από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου. Εκτός από την τακτική επικοινωνία και το σαφώς προσδιορισμένο πλαίσιο συνεργασίας μαζί τους, διεξάγουμε σε ομάδες στοχευμένου ενδιαφέροντος, συνεντεύξεις και έρευνες προκειμένου να προσδιοριστούν και να αξιολογηθούν τα ουσιαστικά θέματα (material topics). Το 2022 προτιθέμεθα να επανεξετάσουμε τα θέματα ουσιαστικότητας, διευρύνοντας το δείγμα των ενδιαφερομένων μερών, ώστε τα θέματα να μετατραπούν σε ευκαιρίες για τη συνεχή ανάπτυξη και βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου.

Οι αναγνώστες αυτού του Απολογισμού μπορούν επίσης να βρουν χρήσιμες πληροφορίες και οικονομικά στοιχεία για τον Όμιλο στον Ετήσιο Απολογισμό 2019, στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2019  και στην ιστοσελίδα του Ομίλου www.helpe.gr.

Πιστοποιήσεις και Εργαλεία Αξιολόγησης

Πιστοποίηση Ανεξάρτητου Φορέα

Για τη διασφάλιση ακρίβειας, πληρότητας και αξιοπιστίας, αυτός ο Απολογισμός ελέγχθηκε και επικυρώθηκε – ως σύνολο και ανά ουσιαστικό θέμα – από ανεξάρτητο, εξωτερικό φορέα πιστοποίησης πριν τη δημοσίευσή του.
Η Έκθεση διασφάλισης βρίσκεται εδώ.

Ο ανεξάρτητος φορέας, που αξιολόγησε τον Απολογισμό, πιστοποίησε το επίπεδο “in accordance with/ Comprehensive” σύμφωνα με τις απαιτήσεις των GRI Standards καθώς και την κάλυψη των δεικτών του ειδικού συμπληρώματος δεικτών για τον πετρελαϊκό κλάδο (Oil & Gas Sector Supplement). Επίσης, ο Απολογισμός διασφαλίστηκε ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Έκθεσης CoP, του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (Advanced Level).

Επιπλέον, η ακρίβεια των στοιχείων διασφαλίζεται μέσω εσωτερικών επαληθεύσεων, διαδικασιών ελέγχου και ετησίων επιθεωρήσεων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. Αυτές οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι διασφαλίζουν ότι ο Απολογισμός είναι αξιόπιστος, κατάλληλα ισοσταθμισμένος και σχετικός με τις προσδοκίες και τα ενδιαφέροντα των κοινωνικών εταίρων του Ομίλου.

Εργαλείο Αξιολόγησης EcoVadis

O φορέας αξιολόγησης EcoVadis είναι μια διεθνής πλατφόρμα αξιολόγησης προμηθευτών, σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας. Το σύστημα κατάταξης EcoVadis (CSR Rating) αφορά στην αξιολόγηση της ποιότητας του Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικής Υπευθυνότητας μιας εταιρείας μέσω των πολιτικών που διαθέτει, των πρακτικών που εφαρμόζει και των σχετικών αποτελεσμάτων. Η αξιολόγηση χρησιμοποιεί 21 κριτήρια, τα οποία βασίζονται σε διεθνή πρότυπα Εταιρικής Υπευθυνότητας, όπως οι Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact), οι συνθήκες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), τα πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI), το πρότυπο ISO 26000, και οι αρχές του CERES.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, μέσω της θυγατρικής του ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ, από το 2015 συμμετέχει στην πλατφόρμα αξιολόγησης EcoVadis, ανταποκρινόμενος στο σχετικό αίτημα των πελατών του, δίνοντας τους πρόσβαση στις σχετικές αναφορές και τις επιδόσεις του, στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως κριτήριο συνεργασίας. Το 2019 ο Όμιλος απέσπασε ασημένια διάκριση “Silver Recognition Level” για τις επιχειρηματικές του πρακτικές και την προσήλωσή του στη βιώσιμη ανάπτυξη, έχοντας αξιολογηθεί στις εξής τέσσερις ενότητες: Περιβάλλον, Εργασιακές Πρακτικές & Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ηθική & Δεοντολογία και Βιώσιμες Προμήθειες.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση, ο Όμιλος βρίσκεται στο κορυφαίο 23% του συνόλου των εταιρειών του κλάδου που αξιολογούνται από την EcoVadis, ενώ επίσης αξιοσημείωτα είναι τα αποτελέσματα ανά ενότητα, όπου ο Όμιλος συμπεριλαμβάνεται στο 3% των κορυφαίων προμηθευτών του κλάδου για την ενότητα «Περιβάλλον», στο 4% για την ενότητα «Ηθική & Δεοντολογία», στο 12% για την ενότητα «Βιώσιμες Προμήθειες» και στο 34% για την ενότητα «Εργασιακές Πρακτικές & Ανθρώπινα Δικαιώματα».