Καθορισμός Ουσιαστικών Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης

 • στο 60%
  των Υποστόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης η συμβολή του Ομίλου

 • 6%
  βελτίωση επιδόσεων στην κάλυψη των Στόχων και των Υποστόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

 • 11
  θέματα ως ουσιαστικά για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ομίλου

Καθορισμός Ουσιαστικών Θεμάτων
Βιώσιμης Ανάπτυξης

Επικοινωνία με τους
Κοινωνικούς Εταίρους

Στον Όμιλό μας, σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις αρχές και αξίες, τη στρατηγική, τις δραστηριότητες, την αγορά, τη γειτνίαση και το κοινωνικό σύνολο, επαναπροσδιορίζουμε ποιοι είναι οι κοινωνικοί μας εταίροι (stakeholders) που επηρεάζουν ή/και επηρεάζονται σημαντικά από τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με στόχο την εξασφάλιση της αμφίδρομης και αποτελεσματικής επικοινωνίας.

Ομάδες Κοινωνικών Εταίρων

Εργαζόμενοι

Τρόποι Επικοινωνίας/Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Διάλογος, προγραμματισμένες συναντήσεις, εκδηλώσεις/ομιλίες, εκδόσεις. Περιοδικά
Intranet (εσωτερικό ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνίας), θυρίδα προτάσεων. Καθημερινά
Έρευνες ικανοποίησης Περιοδικά

Πελάτες

Τρόποι Επικοινωνίας/Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Διάλογος, προγραμματισμένες συναντήσεις, απαντήσεις σε ερωτήματα,
συμβάσεις, εκδηλώσεις, focus groups
Καθημερινά και περιοδικά

Καταναλωτές

Τρόποι Επικοινωνίας/Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Έρευνες ικανοποίησης, έρευνες αφοσίωσης, ειδικές έρευνες μέσω
ερωτηματολογίου για βαθμό αποδοχής νέου
προϊόντος/ υπηρεσίας, focus-groups.
Μηνιαία, Τριμηνιαία, Ετήσια και κατά περίπτωση
Γραμμή παραπόνων, διάλογος, εταιρικά sites εμπορικών εταιρειών,
social media, newsletters, portals, android & IOS εφαρμογές.
Καθημερινά

Πρατηριούχοι (Ιδιοκτήτες & Διαχειριστές)

Τρόποι Επικοινωνίας/ Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Έρευνες ικανοποίησης. Μηνιαία, Τριμηνιαία
Εκπαίδευση, αξιολόγηση επίδοσης εργαζομένων στα πρατήρια, διάλογος. Εβδομαδιαία, Καθημερινά

Προμηθευτές & Συνεργάτες

Τρόποι Επικοινωνίας/ Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Συναντήσεις, διάλογος, απαντήσεις σε ερωτήματα, επίλυση διαφωνιών,
συμμετοχή σε διαγωνισμούς, συμβάσεις.
Όποτε συντρέχει λόγος
Ερωτηματολόγιο ένταξης νέου προμηθευτή. Περιοδικά

Μέτοχοι, Επενδυτές, Κεφαλαιαγορές & άλλοι Πάροχοι Κεφαλαίου

Τρόποι Επικοινωνίας/ Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Road shows, συναντήσεις. Περιοδικά
Γενικές συνελεύσεις, παρουσίαση αποτελεσμάτων, εκδόσεις (ετήσιες, εξαμηνιαίες
εκθέσεις και απολογισμοί, βλ. Ενημέρωση Επενδυτών).
Ετήσια, Εξαμηνιαία, Τριμηνιαία

Ευρύτερη Κοινωνία (Φορείς, ΜΚΟ, Μέσα Ενημέρωσης κ.λπ.)

Τρόποι Επικοινωνίας/ Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Δημόσιες συζητήσεις, έρευνες κοινής γνώμης και απόψεων, συνέργειες
(βλ. Εταιρική Υπευθυνότητα).
Περιοδικά
Διάλογος Καθημερινά
Διάλογος, δημοσιεύματα/ανακοινώσεις στον Τύπο, βλ. Κέντρο Ενμέρωσης Καθημερινά

Τοπική Κοινωνία (Φορείς, ΜΚΟ, Μέσα Ενημέρωσης κ.λπ. όμορων Δήμων)

Τρόποι Επικοινωνίας/ Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Δημόσιες συζητήσεις, έρευνες κοινής γνώμης και απόψεων, newsletters,
συνέργειες (βλ. Εταιρική Υπευθυνότητα).
Περιοδικά
Διάλογος, δημοσιεύματα/ανακοινώσεις στον Τύπο, βλ. Κέντρο Ενμέρωσης Καθημερινά

Πολιτεία & Κανονιστικές Αρχές

Τρόποι Επικοινωνίας/ Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Συναντήσεις, συμμετοχές, διαβουλεύσεις. Περιοδικά

Επιχειρηματική Κοινότητα

Τρόποι Επικοινωνίας/ Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Διάλογος, δημόσιες συζητήσεις, συνέργειες. Περιοδικά

Επιστημονική / Ακαδημαϊκή Κοινότητα

Τρόποι Επικοινωνίας/ Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Διάλογος, συνεργασίες και συνέργειες, δημόσιες συζητήσεις. Περιοδικά

Ουσιαστικά Θέματα &
Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Επιπλέον της τακτικής επικοινωνίας και του δεδομένου πλαισίου συνεργασίας με καθένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη, διεξάγουμε μελέτη ουσιαστικότητας, βάσει των αρχών του GRI περί Ουσιαστικότητας, Πληρότητας και Συμμετοχικότητας των ενδιαφερομένων μερών, με τη συμμετοχή κύριων εκπροσώπων από τις ομάδες κοινωνικών εταίρων σε focus-groups, συνεντεύξεις και ηλεκτρονικές έρευνες. Οι φάσεις υλοποίησης της μελέτης περιγράφονται αναλυτικά στην Εισαγωγή (Μεθοδολογία). Τα 11 ουσιαστικά θέματα που ανέδειξε η έρευνα και η μελέτη μας, από τα 20 συνολικά που είναι αναγνωρισμένα για τον κλάδο, παρουσιάζονται αναλυτικότερα παρακάτω. Ταυτόχρονα γίνεται και η αντιστοίχιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, για την ενσωμάτωση και υλοποίησή των οποίων, ο Όμιλος συμβάλλει ενεργά με στοχευμένες δράσεις.

Γραφική Απεικόνιση των 20 Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Materiality Map)

11
Ουσιαστικά
Θέματα
Σημαντικότητα
Επιδράσεων για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Σημαντικοτητα για
τους Κοινωνικούς
Εταίρους
Οικονομία Κοινωνία Περιβάλλον Στόχοι
Βιώσιμης
Ανάπτυξης
1 Δημιουργία και Διανομή Άμεσης Οικονομικής Αξίας
περισσότερα
4,50 3,49
9 Διασφάλιση της Υγείας,
Ασφάλειας & Ευεξίας των Εργαζομένων, Εργολάβων & Τρίτων
περισσότερα
3,76 4,16
6 Βελτίωση της Ασφάλειας, της Ποιότητας και της Απρόσκοπτης Διάθεσης των Προϊόντων
περισσότερα
3,59 4,09
5 Διασφάλιση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Επιχειρηματικής Ηθικής
περισσότερα
3,31 4,14
8 Διατήρηση της Απασχόλησης
περισσότερα
3,42 3,89
3 Ενίσχυσητης Καινοτομίας και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού
περισσότερα
3,22 3,74
19 Εξασφάλιση Ετοιμότητας και Ανταπόκρισης στην Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης
περισσότερα
2,56 4,24
4 Αναγνώριση Χρηματοοικονομικών και Λειτουργικών Κινδύνων & Ευκαιριών από την Κλιματική Αλλαγή
περισσότερα
2,87 3,80
12 Διασφάλιση της Ποιότητας του Αέρα
περισσότερα
2,51 4,12
2 Αύξηση του Μεριδίου του Χαρτοφυλακίου των ΑΠΕ και του Φυσικού Αερίου
περισσότερα
3,08 3,46
14 Ελαχιστοποίηση των Αποβλήτων και Αύξηση της Εφαρμογής Πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας
περισσότερα
2,05 4,04

Λοιπά Θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης

7. Βελτίωση της Βιώσιμης Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
11. Προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην εργασία (π.χ. ίσες ευκαιρίες, διαφορετικότητα, εξάλειψη καταναγκαστικής εργασίας)
20. Δημιουργία και διατήρηση σχέσεων με την κοινωνία
16. Μείωση της κατανάλωσης (μη ανανεώσιμων πηγών) ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
10. Παροχή εκπαίδευσης και ανάπτυξης εργαζομένων
15. Διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης του νερού και των υγρών αποβλήτων
18. Υπεύθυνη αξιοποίηση των αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου
17. Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας
13. Αύξηση της υπεύθυνης προμήθειας και της αποδοτικότητας των υλικών

Η Συμβολή μας στους
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι σχετικοί με αυτήν 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και 169 υποστόχοι υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της 70ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015. Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι παγκόσμιου χαρακτήρα και γενικής εφαρμογής με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως το 2030. Δημιουργούν δεσμεύσεις υλοποίησης για όλες τις χώρες, ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές εθνικές πραγματικότητες, επίπεδα ανάπτυξης, εθνικές πολιτικές και προτεραιότητες. Η Ατζέντα 2030 προωθεί την ενσωμάτωση και των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης – κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική – σε όλες τις τομεακές πολιτικές, ενώ παράλληλα προάγει τη διασύνδεση και τη συνοχή των σχετικών με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης πολιτικών και νομοθετικών πλαισίων.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αναγνωρίζει τη σημασία της «Ατζέντας 2030», και συμμετέχει ενεργά με στοχευμένες δράσεις για την διάχυση και υλοποίησή τους. Οι δράσεις του Ομίλου, για το 2019, συνέβαλαν στο σύνολο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, εστιάζοντας στο 60% των υποστόχων τους και επιδεικνύοντας βελτίωση σε σχέση με το 2018 κατά 6%.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπου οι δράσεις του Ομίλου για τους υποστόχους το 2019 παρουσίασαν 
βελτίωση σε σχέση με το 2018:

 • Αύξηση κατά 31%
 • Αύξηση κατά 12%
 • Αύξηση κατά 38%
 • Αύξηση κατά 15%

 

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπου ο Όμιλος ανάλαβε δράσεις για κάθε υποστόχο:

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αναγνωρίζει τη σημασία ανάπτυξης δράσεων, με στόχο τη συμβολή στην επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και δεσμεύεται στο διάλογο και τη συνεργασία με όλους τους κοινωνικούς του εταίρους για την υλοποίηση της «Ατζέντας 2030».

Δράσεις για την κάλυψη των υποστόχων ανά Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (%)

Προηγούμενη Ενότητα Ο Όμιλος με μια Ματιά
Επόμενη Ενότητα Δημιουργία Αξίας